Aan het Cornelius Haga Lyceum is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR wordt gevormd door een werknemers-, een ouder- en een leerlingengeleding. Over alle aangelegenheden die de school betreffen kan de MR voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de schoolleiding. Op een aantal vlakken heeft de MR, vanuit de Wet Medezeggenschap op scholen, advies, informatie of instemmingsrecht.

De MR heeft een medezeggenschapsreglement (art. 23 WMS) en medezeggenschapsstatuut (art. 21 WMS). Hierin zijn zaken vastgelegd die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de MR (art. 24 WMS).

De MR kan instemmen of adviseren over het schoolreglement, de klachtenregeling of wijziging in het lesrooster en vakantieregelingen of het benoemingsbeleid en andere voorkomende zaken die ter sprake komen. De MR kan ook op advies van de ouderraad en de leerlingenraad vragen stellen. De MR voert periodiek overleg met de schoolleiding.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of over zaken van vertrouwelijke aard. De gang van zaken in de MR en de verhouding met de schoolleiding zijn vastgelegd in een MR-reglement.


Medezeggenschapsraad Cornelius Haga Lyceum:
Personeelsgeleding

1. dhr. M. Chennouf
2. dhr. M. Zahti
3. dhr. A. Badich

Oudergeleding

1. mevr. H. Chaabi (voorzitter)
2. dhr. H. Bouhtala

Leerlingengeleding: twee leerlingen (i.v.m. privacy geen naamvermelding van de leerlingen)


Klik hier om het Jaarverslag MR 2019 te lezen

Geldend MR-Reglement_Reglement MR CHL