Cornelius Haga

In het jaar 1612 arriveerde een Nederlandse rechtsgeleerde uit het kleine stadje Schiedam in de grote wereldmetropool Istanboel, of Constantinopel zoals hij het toen zelf noemde.

De man, Cornelius Haga, had een belangrijke missie. Hij vertegenwoordigde een door de wereld nog niet erkend land dat niet zo lang bestond, maar dat al aardig op weg was om een grote wereldmacht te worden, namelijk de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Cornelius Haga was door de Staten Generaal (de regering van de Republiek) gestuurd naar het politieke en economische machtscentrum van de islamitische wereld. Het primaire doel was om de banden met de Ottomaanse kalief Ahmed de Eerste te versterken.

https://datnarrenschip.s3.amazonaws.com/4419.jpg

De Republiek der Verenigde Nederlanden was op dat moment al ongeveer veertig jaar in oorlog met de koning van Spanje en voerde een strijd voor politieke, economische en vooral religieuze onafhankelijkheid. In deze strijd werd de ‘Grote Turk’ (zoals men de kalief destijds noemde) graag door de Nederlanders als voorbeeld gebruikt. In zijn rijk mochten naast moslims namelijk ook volgelingen van andere levensbeschouwingen hun leven indelen zoals hun religie dat voorschreef. Nederlanders kregen bepaalde voorrechten en zelfbestuur.

Tegelijkertijd werd er gehoopt op de steun van de kalief in de vrijheidsstrijd tegen Filips de Tweede, waar de laatste juist wilde dat Nederland vooral katholiek zou blijven en dat andere religies zouden verdwijnen uit zijn rijk. De Nederlandse ‘vrijheidsstrijders’ van het eerste uur droegen zelfs islamitische leuzen en symbolen: ze waren ‘liever Turcx dan Paeps’.

“Den Prince van Oraengien triumphant
Godt sal hem gheven wijsheyt en verstant,
Op dat Gods Woort tot desen stonden,
Mach gepreect worden aen elcken cant,
Liever Turcks dan paus bevonden.
Al is den Turk gheen Christen genaemt,
Hy en heeft niemant om tgeloove gebrant,
Als die papisten doen alle dage.”

Cornelius Haga vervulde ook als bruggenbouwer een belangrijke rol. Het islamitische rijk was de eerste die de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden officieel had erkend. Cornelius Haga moest de sympathie van de moslims voor de Nederlandse zaak vergroten en naast het versterken van het bondgenootschap zorgen dat Nederlandse schepen zonder problemen door het enorme, islamitische rijk mochten varen en er handelsposten mochten stichten waar ze op hun eigen manier geld konden verdienen.

De werkzaamheden van Cornelius Haga in het islamitische rijk verliepen in het begin soms wat stroef. De nieuwe afgevaardigde had nog niet genoeg diplomatieke ervaring in Istanboel. Gelukkig waren er verschillende islamitische ambtenaren die hem onder hun hoede namen, hem geld leenden en hem adviseerden over hoe hij zijn werk het beste kon doen.

Hij verliet Constantinopel in 1639 en overleed in 1654. Cornelius Haga is begraven in Schiedam. Op de gedenkplaat die voor hem is ontworpen staat onder meer: “Hij heeft zich zowel in buitenland als in het binnenland voor het vaderland verdienstelijk gemaakt…”

Cornelius Haga heeft als eerste Nederlandse diplomaat aan het hof van de kalief de deuren geopend naar een samenwerking tussen onder andere christenen en moslims in het belang van Nederland. Deze inmiddels eeuwenlange traditie leeft voort in de filosofie van onze school, die wij na jaren van inspanning hebben weten op te zetten.

Onze school

Op het Cornelius Haga Lyceum verzorgen wij kwalitatief voortgezet onderwijs met als doel leerlingen voor te bereiden op hun plek in de maatschappij. Geïnspireerd door de islam leiden wij jongeren op om de Nederlandse samenleving van nut te zijn door ze te laten uitblinken in hun kwaliteiten en zich, net als Cornelius Haga dat ooit deed, zowel in buitenland als in het binnenland verdienstelijk te maken voor het ‘vaderland’ Nederland. Wij streven ernaar om net zoals de in weerstand opgerichte jonge republiek uiteindelijk succesvol te worden.

 

Het vaderland getrouwe..