Wij stellen elf kernwaarden centraal. Deze kernwaarden zijn terug te zien in alle aspecten van het onderwijs en vinden hun basis in de islamitische identiteit van de school. Het Cornelius Haga Lyceum brengt dit de leerlingen middels lesstof, activiteiten, programma’s en projecten bij.

Deze zijn:

1. identiteit;
2. openheid en respect;
3. veiligheid;
4. vertrouwen in de kracht van de leerling;
5. zorgzaamheid: liefde, betrokkenheid en verbondenheid;
6. verantwoordelijkheid;
7. reflectie;
8. eigenaarschap;
9. wereldburgerschap en zelfredzaamheid;
10. gezondheid;
11. moderniteit, toekomstgericht en innovatief.

Toelichting per kernwaarden

Identiteit

Het Cornelius Haga Lyceum biedt onderwijs dat zijn grondslag en bestaansrecht vindt in de islam, de islam zoals begrepen en uitgelegd door de vier traditionele wetsscholen. Voor een goed begrip van de natuurlijke aanleg en het behoud van het evenwicht richten wij ons, in de omgang met elkaar en in de wijze waarop wij vormgeven aan het onderwijs, op Degene die de mens en het universum het beste kent. De mens heeft een beperkt begrip van zichzelf en zijn omgeving in vergelijking met de Schepper, de Alwetende, de Alwijze. Wij stellen daarom de Alwetende centraal, opdat wij de juiste koers houden op de voor ons ‘geplaveide weg’. Deze geplaveide weg vinden wij terug in de Koran en de Overleveringen van de geliefde profeet Mohammed (zegeningen en vrede zij met hem).

De islamitische identiteit komt tot uiting in de manier van lesgeven en in de omgang met elkaar. De kernwaarden vormen hiervoor het uitgangspunt. Onze opdracht vanuit de identiteit is vormend en opvoedend en vindt zijn oorsprong in de Koran en de Overleveringen van de geliefde profeet (zegeningen en vrede zij met hem). Dit willen wij bereiken door de leerlingen liefde voor Allah (verheven is Hij) en onze geliefde profeet (zegeningen en vrede zij met hem) bij te brengen en zo de schoonheid van de islam te laten ervaren. Het doel is de leerlingen eigenwaarde en zelfrespect mee te geven. De leerlingen moeten trots zijn op zichzelf en op hun levensbeschouwing.

Openheid en respect

Op het Cornelius Haga Lyceum gaan wij respectvol om met elkaar en met anderen in de omgeving en de samenleving. Niemand wordt bij ons buitengesloten en wij houden een open blik naar de maatschappij. Wij staan open voor elkaar, voor onze leerlingen, voor vernieuwingen en voor de wereld. Wij houden rekening met de eigenheid van onze leerlingen en docenten en hun recht op het hebben van een eigen mening. Er is respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen. Wij zijn betrokken bij ons werk uit moreel besef. Wij communiceren respectvol met elkaar, met onze leerlingen, met onze ouders, met de medemensen en gaan met elkaar om zoals wij dat ook voor onszelf wensen. Wij staan open voor elkaars verschillen en overeenkomsten en proberen verschillen tussen elkaar te overbruggen.

Veiligheid

Ieder kind heeft recht op een veilige leer- en leefomgeving. Alleen als leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Op het Cornelius Haga Lyceum hechten wij daar waarde aan. Iedereen moet zich thuis voelen. Leerlingen worden uitgenodigd om mee te denken en hun mening te geven. Zij hebben betrokkenheid door middel van een leerlingenraad. Iedereen moet zich vrij kunnen voelen om veilig hun mening te ventileren. Voor zowel leerlingen als leerkrachten is een vertrouwenspersoon aangewezen.

Vertrouwen in onder andere de kracht van de leerling

Elke leerling is bijzonder en heeft unieke kwaliteiten. Op het Cornelius Haga Lyceum hebben wij vertrouwen in de kracht van de leerling en wij doen er alles aan om deze naar boven te halen. Ons kleinschalig onderwijs en de korte afstand tussen leerling, docent, ouder en schoolleiding maakt dat wij ons kunnen focussen op de kwaliteiten van het kind en hen vaardigheden aanleren om hun kwaliteiten en talenten optimaal te benutten en te ontwikkelen.

Zorgzaamheid: liefde, betrokkenheid en verbondenheid

Wij stellen ons dienstbaar op naar onze leerlingen. Wij hechten waarde aan een goede relatie met elkaar, met onze leerlingen en onze ouders en benaderen ieder van hen positief en liefdevol. Op het Cornelius Haga Lyceum zoeken we altijd naar een middenweg en lossen we problemen gezamenlijk op. De leerlingen dragen zorgzaamheid uit naar zichzelf, naar anderen en hun omgeving en komen op voor elkaar en beïnvloeden elkaars welzijn in positieve zin.

Verantwoordelijkheid

Wij voelen ons samen verantwoordelijk voor het geheel. Wij leveren zo een positieve bijdrage aan de school. Wij ontwikkelen ons voortdurend en dragen samen bij aan het veilige leer- en leefklimaat van de school.

Reflectie

Zelfreflectie is een belangrijke kernwaarde die terugkomt in alle aspecten van het onderwijs. Leerlingen leren na te denken over zichzelf en over hun prestaties, maar vooral ook over hun identiteit: wie ze waren, wie ze zijn en wie ze later willen worden. Er wordt veel gesproken over de voortgang. Ook docenten onderling hechten veel waarde aan reflectie en intervisie om de kwaliteit van het onderwijs op het Cornelius Haga Lyceum niet alleen te waarborgen, maar ook continu te streven naar verbetering.

Eigenaarschap

Op het Cornelius Haga Lyceum staat de leerling centraal, maar dat betekent niet dat alles alleen vóór de leerling wordt gedaan. Ook zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun eigen schoolcarrière. De school brengt onderwijs terug naar de leerling en stimuleert een verantwoordelijkheidsgevoel door ze te betrekken bij de ontwikkeling van zowel henzelf als het Cornelius Haga Lyceum. Docenten hebben een coachende rol in het aansporen van leerlingen om zelf mee te denken over belangrijke zaken met betrekking tot het onderwijs. Zij zijn ook mede-eigenaar en hebben een belangrijke stem binnen de school.

Wereldburgerschap en zelfredzaamheid

Een kritische geest, openstaan voor andermans ideeën, taal, een breed inzicht, kennis en begrip: allemaal zaken die essentieel zijn om actief burgerschap te stimuleren en om straks op te kunnen groeien in een inclusieve samenleving waar ruimte is voor verschillende achtergronden en sociale en culturele verschillen.

Op het Cornelius Haga Lyceum worden leerlingen al vroeg voorbereid op het wereldburgerschap van de eenentwintigste eeuw en toegerust met competenties die hen in staat stelt deel te nemen aan het maatschappelijke leven daarin. De leerlingen leren grensoverschrijdend en met een open blik groots te denken en worden aangespoord tot het respectvol omgaan met elkaar en elkaars opvattingen en de betekenis daarvan voor de samenleving.

Ze leren over verschillende culturen en leefwijzen in Nederland en de rest van de wereld, over verschillen en overeenkomsten en hoe zij deze met de eigen leefwijze in harmonie kunnen brengen. Ze leren de dialoog aan te gaan met anderen, zonder hun eigen gedachten aan anderen op te leggen. Om gezond wereldburgerschap te ontwikkelen is de vorming van de eigen Nederlandse identiteit van essentieel belang. Het Nederlands en Europees staatsburgerschap wordt op onze school sterk bevorderd en vormt de inspiratiebron voor hoe de leerling zichzelf en de wereld bekijkt. Daarbij krijgen onze leerlingen inzichten in de maatschappelijke processen, het staatsbestel en de globale politieke en economische samenwerkingen en hoe zij daarmee in relatie staan.

Het kunnen plaatsen van actuele ontwikkelingen in de wereld en de grote onderlinge afhankelijkheid daarvan tegen hun achtergrond vinden wij voor de leerlingen van groot belang, met name in deze tijd van onrust. Onze leerlingen leren wat het belang is van grondrechten en mensenrechten waaronder het recht op (bijzonder) onderwijs en hoe de bescherming daarvan een onmisbare sleutel is voor een gelijkwaardige positie in een inclusieve samenleving. Wij equiperen de leerlingen om de rechten van eenieder te weten en daar waar nodig deze op te eisen.

Gezondheid

Het Cornelius Haga Lyceum is een gezonde school. Binnen het schoolgebouw wordt ongezond eten en drinken zoveel mogelijk ontmoedigd. In plaats daarvan biedt onze school gezonde voeding aan en streven wij naar het kosteloos verzorgen van gezonde en warme maaltijden aan de leerlingen. Er wordt dus strikt beleid gevoerd op het door leerlingen consumeren van cafeïne en (suikerhoudende) frisdranken. Wij stellen gratis bronwater als een gezond alternatief beschikbaar.

Moderniteit, toekomstgericht en innovatief

Onze docenten gaan moderniteit niet uit de weg. Ons team is er namelijk van overtuigd dat de snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen de behoefte van leerlingen op sturing doen toenemen. Middels gastlessen, innovatieve projecten en het gebruik van nieuwe media worden onze leerlingen de nodige instrumenten geboden om succesvol gebruik te maken van de innovaties van ons tijdperk. De lokalen zijn uitgerust met de nieuwste generatie digiborden en andere hulpmaterialen.