Zorgcoördinator

De zorgcoördinator heeft expertise met betrekking tot orthodidactische, (psycho) sociale en emotionele problemen, ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen, leerproblemen en handelingsgericht werken. Het is de taak van de zorgcoördinator om het team inhoudelijk te ondersteunen. Ook geeft de zorgcoördinator scholing aan mentoren en vakdocenten. Onze zorgcoördinator ondersteunt vanuit haar expertise alle facetten van de leerlingenzorg op alle niveaus, zowel formeel als informeel. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het schoolondersteuningsplan op het Cornelius Haga Lyceum en het waarborgen van de kwaliteit daarvan.

Schoolondersteuningsprofiel

‘Passend Onderwijs’ is sinds 2014 de nieuwe organisatievorm voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Deze leerlingen worden in het Passend Onderwijs zo min mogelijk op speciale scholen onderwezen, maar worden zoveel mogelijk opgenomen in het reguliere onderwijs. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat het Cornelius Haga Lyceum alle leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben een passend onderwijsaanbod aanbiedt. Het Cornelius Haga Lyceum biedt zowel lichte als zware vormen van ondersteuning aan. Enkele vormen van ondersteuning zijn extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal voor bijvoorbeeld dyslexie, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. De ondersteuning kan op locatie of bij een andere school zijn. Het Cornelius Haga Lyceum werkt samen met reguliere en speciale scholen in regionale samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen

Het Cornelius Haga Lyceum is verbonden aan het Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Binnen dit samenwerkingsverband werkt onze school samen met de verschillende scholen en externe partners om tot een juiste plaatsing en ondersteuning van deze leerlingen te komen.

Basisondersteuning Amsterdam

Onze school biedt alle basisondersteuning aan waarvan de afspraken zijn vastgesteld door het samenwerkingsverband in het document Basisondersteuning Amsterdam. Hierbij streeft de school naar een ononderbroken ontwikkelingsproces.

Het Cornelius Haga Lyceum brengt die ondersteuning in beeld in het schoolondersteuningsprofiel, een document waarin een beknopt overzicht wordt gegeven van alle vormen van ondersteuning die de school te bieden heeft en de ambities voor toekomstige vormen van ondersteuning. Het biedt onze school en het samenwerkingsverband een beoordelingsmodel waaraan afgemeten kan worden of er voldoende ondersteuning aangeboden wordt aan leerlingen met speciale zorgbehoeften. Ouders kunnen zo bij onze school beoordelen of het ondersteuningsprofiel past bij de behoeften van hun kind.

Het schoolondersteuningsprofiel van het Cornelius Haga Lyceum is tot stand gekomen op basis van een format van het Samenwerkingsverband VO en is door de school verder ingevuld.
De medezeggenschapsraad geeft advies over het over het zorgdocument.

Het Cornelius Haga Lyceum maakt onderscheid tussen de basisondersteuning en de extra ondersteuning. De basisondersteuning is algemeen en geldt voor alle scholen en hangt samen met de planmatige aanpak van zorgproblemen op school. De extra ondersteuning betreft alle vormen van ondersteuning die verder gaan dan de basisondersteuning en waarin wij ons kunnen specialiseren.

Hieronder vindt u het PDF-versie van het schoolondersteuningsplan en het protocol medisch handelen & medicijnverstrekking van onze school.


Schoolondersteuningsprofiel-2021-2025
Stappenplan-voorbehouden-medische-handelingen