Programma van toetsing en overgang (PTO)

Onze school werkt in de onderbouw met een programma van toetsing en overgang, oftewel PTO. Dit programma wordt ieder jaar bijgesteld. In dit document vindt u het PTO voor het schooljaar 2019-2020.
De eerste fase bestaat uit leerjaar 1 en 2 mavo en leerjaar 1 t/m 3 havo en vwo.

Het PTO geeft een omschrijving van de leerstof en de weging van de toetsvormen die per leerjaar worden gegeven in de eerste fase. Voor elk vak is er een vak-PTO vastgelegd. Tevens wordt in dit document vastgelegd hoe het rapportcijfer en het eindcijfer tot stand komen. De docenten dienen zich te houden aan dit PTO.

Een tussentijds verzoek tot wijziging aan de vak-PTO’s wordt door de vakdocent ingediend bij de schoolleiding. De schoolleiding beoordeelt of de wijzigingen niet in strijd zijn met de belangen van de leerlingen en in hoeverre de wijzigingen een positief effect hebben op de structuur en opbouw van het vak.

Verschillende toetsvormen

Op het CHL wordt gebruikgemaakt van verschillende toetsvormen om tot een rapportcijfer en eindcijfer te komen. Hieronder worden de verschillende toetsvormen toegelicht.

Schriftelijke overhoring (SO)
Bij een SO wordt een kleine hoeveelheid lesstof of vaardigheid getoetst. Een SO kan onverwachts afgenomen worden of kan een dag van tevoren opgegeven worden.

Proefwerk (PW)
Bij een proefwerk wordt een grote hoeveelheid lesstof of vaardigheden getoetst. Dit PW dient minimaal 5 schooldagen van tevoren te worden opgegeven.

Mondelinge overhoring (MO)
Bij een MO wordt de lesstof of vaardigheid mondeling getoetst. Een MO kan onverwachts afgenomen worden of kan een dag van tevoren opgegeven worden.

Praktische opdracht (PO)
Een PO is een klein onderzoek of een ontwerpopdracht als toets. Van dat onderzoek moeten de leerlingen veelal een verslag schrijven en ze moeten dit presenteren.

Toetsweek (TW)
Periode tijdens het schooljaar waarin de leerlingen summatief worden geëvalueerd op hun kennis van de leerstof van de vakken die ze volgen. Op onze school hebben we in het eerste leerjaar een toetsweek. Deze zal eind periode 3 plaatsvinden.

Diagnostische toetsen
Een diagnostische toets is bedoeld om de leerling en docent inzicht te geven in hoeverre de leerling de lesstof heeft begrepen. Deze toets telt niet mee voor een cijfer.

Voorwaarden toetsen

De toetsen worden doorgaans door de sectie van het betreffende vak gemaakt, maar op dit moment bestaan er geen secties op onze school. Dit schooljaar worden de toetsen gemaakt door de vakdocent.

De docent dient zich wel te houden aan de volgende afspraken:

 1. de toetsen zijn in overeenstemming met de behandelde stof en volgens het PTO;
 2. de toetsen hebben het juiste niveau;
 3. de stofomvang en moeilijkheidsgraad dienen bij parallelklassen gelijkwaardig te zijn;
 4. uitslag van een SO moet binnen 5 schooldagen worden bekendgemaakt en van een PW binnen 10 schooldagen;
 5. de puntentelling staat op de toets;
 6. het aantal cijfers voor een vak in een periode dienen bij parallelklassen hetzelfde te zijn;
 7. een toets die voortbouwt op een vorige toets kan pas worden afgenomen als de vorige toets is besproken;
 8. de leerling mag alleen op grond van een geleverde prestatie een cijfer krijgen;
 9. bij een praktische opdracht dient van tevoren duidelijk te zijn aan welke normen een PO moet voldoen, wanneer het gereed moet zijn en welke sanctie bij niet of te laat inleveren geldt;
 10. bij fraude krijgt de leerling een 1 als sanctie.
Weging van toetsen

De weging van de toetsen wordt dit jaar vastgelegd door de vakdocent. De vakdocent houdt wel de onderstaande afspraken in acht:

Soort toets
Beschrijving weging
Weging
Schriftelijke overhoring (SO) Kleine hoeveelheid lesstof of vaardigheid 1
Proefwerk (PW) Grote hoeveelheid lesstof of vaardigheid 1, 2, 3 of 4
Mondeling (MO) Door de vakdocent bepaalde wegingsfactor 1 of 2
Presentatie Idem 1 of 2
Werkstuk Idem 1 of 2
Aantal toetsen per week

Een leerling mag maximaal 1 PW en 1 SO of 3 SO’s per schooldag krijgen. In de toetsweek geldt dat er maximaal 10 toetsmomenten bestaan en maximaal 2 vakken per schooldag. De week voor de toetsweek is toetsvrij met uitzondering van inhalen en herkansen.

Uitslag en inkijken toetsen

De uitslag van een PW of een SO dient altijd besproken te worden met de leerlingen. Een leerling moet kunnen reflecteren op gemaakt werk. Bespreken van een toets kan op verschillende manieren: klassikaal, de leerling  maakt een foutenanalyse of een individuele bespreking.

Ouders hebben het recht om het proefwerk van hun eigen kind in te zien en de vakdocent of mentor kan bepaalde toetsen bespreken met de ouders tijdens een ouderbespreking. Alle toetsen zijn eigendom van de school en mogen niet meegeven worden (met uitzondering van oefentoetsen). Indien een leerling professionele begeleiding krijgt (intern of extern), kan deze begeleider een analyse van de gemaakte toetsen opvragen.

Absentie en inhalen van toetsen

Een leerling (met een aanvaardbare reden) die niet heeft deelgenomen aan een PW of SO heeft het recht deze toets alsnog te maken. De leerlingen en hun ouders dienen volgens het verzuimbeleid te handelen. Er zal dan een nieuwe toets worden samengesteld. Tot de tijd dat de toets gemaakt is, staat er een 1 als cijfer. Dit cijfer wordt ook ingevoerd in SOM-today, totdat de leerling de toets heeft ingehaald en de toets is beoordeeld.

De in te halen toets wordt tijdens de eerstvolgende les van het vak in kwestie direct ingehaald. Voor leerlingen die noodgedwongen meerdere toetsen gemist hebben, wordt een regeling op maat getroffen door de schoolleiding. Indien de leerling zich blijft onttrekken aan het inhalen van een gemiste toets, blijft het toegekende cijfer 1 staan.

Herkansen van toetsen

Het schooljaar is verdeeld in drie periodes. Over periode 1 kan een leerling maximaal twee toetsen herkansen. Deze toets moet dan door de docent wel als herkansbaar zijn aangegeven (PTO). Voor periode 2 en 3 kan een leerling 1 toets per periode herkansen. De toetsen die tijdens de toetsweek worden afgenomen zijn niet herkansbaar. Het cijfer van de herkansing vervangt het cijfer van de eerder gemaakte toets als het cijfer hoger is. Inhaaltoetsen vallen niet onder de herkansingen.

Fraude (spieken)

In geval van fraude wordt de toets gewaardeerd met een 1. Frauduleus werk kan niet worden ingehaald en is niet herkansbaar. De docent neemt de volgende stappen:

 1. De docent pakt de toets en het antwoordblad af.
 2. De docent maakt hiervan een melding in SOM-today.
 3. De schoolleider en mentor worden ingelicht en gaan in gesprek met de leerling.
 4. De schoolleider neemt na het gezamenlijke gesprek een beslissing tot gepaste strafmaatregelen.
 5. De mentor licht ouders in door middel van een brief of email.
Toetsweek

In de onderbouw van het CHL is er één toetsweek per jaar. Deze vindt plaats aan het einde van periode 3. In de toetsweek worden zoveel mogelijk vakken getoetst. Het doel van de toetsweek is dat leerlingen leren omgaan met een grotere hoeveelheid leerstof. Daarom worden er toetsen gegeven die meerdere hoofdstukken lesstof bevatten. Deze toetsweek dient ter voorbereiding op de bovenbouw.

 • In een toetsweek mogen per dag maximaal twee toetsen worden gegeven.
 • Tijdens een toetsweek mogen in de onderbouw maximaal tien toetsen worden afgenomen.
 • In de week voorafgaand aan de toetsweek worden geen toetsen afgenomen.
 • Het rooster van een toetsweek is uiterlijk twee weken voor de toetsweek bij de leerlingen bekend.
Regeling bevordering
Rapportcijfer

In de eerste fase worden alle toetsen van het hele schooljaar meegerekend voor het bepalen van alle rapportcijfers. Dit noemen we het voortschrijdend gewogen gemiddelde van alle behaalde cijfers. Het Cornelius Haga Lyceum kent drie periodes en er moeten minstens drie cijfers behaald zijn in de bijbehorende periode. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden. Dat gebeurt altijd in overleg met de schoolleiding. De definitieve vaststelling van de cijfers vindt plaats tijdens de rapportvergadering. Het schooljaar kent drie rapportvergaderingen en drie tussentijdse voortgangsvergaderingen. In de jaarplanning staan de data van de rapportuitreikingen aan de leerlingen.

In de huidige brugklassen havo-vwo worden cijfers van de toetsen op twee niveaus berekend  (twee verschillende kolommen in SOM-today). Met ingang van schooljaar 2018-2019 wordt er op alle niveaus gescheiden les gegeven.

Rapportvergadering
 • De rapportvergaderingen bestaan uit alle vakdocenten die lesgeven aan een specifiek leerjaar.
 • De rapportvergadering wordt voorgezeten door de mentoren.
 • Iedere vakdocent controleert vóór de vergadering zijn cijfers op SOM-today.
 • Eventuele foutieve en/of nog niet-verwerkte cijfers kunnen uiterlijk de dag vóór de vergadering aan de schoolleiding en mentor worden gemeld.
 • Na controle worden rapportcijfers vastgelegd tijdens de vergadering.
 • De behaalde cijfers en de opbrengsten worden tijdens de vergadering besproken.
 • Afspraken worden vastgesteld door de mentoren en vastgelegd door een notulist.
Bevorderen

De laatste rapportvergadering in periode drie is tevens een bevorderingsvergadering. Deze vergadering beslist over de toelating van een leerling tot het volgende leerjaar. De leerling en diens ouders of wettelijke verzorgers worden schriftelijk (door middel van het rapport) en mondeling door de mentor in kennis gesteld van het besluit.

Opstromen

Opstromen kan alleen in de onderbouw en enkel naar de eerst hogere schoolsoort, van mavo naar havo of van havo naar vwo. Een leerling kan opstromen indien:

 • er géén sprake is van tekortpunten;
 • het gemiddelde cijfer boven 7,5 ligt op het eindrapport;
 • het gemiddelde cijfer van de kernvakken minimaal een 7,5 is;
 • er sprake is van uitmuntend gedrag.
Afwijzen

Als een leerling aan het einde van de tweede periode mogelijk niet bevorderd gaat worden, worden de ouders/wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte gesteld. Indien een leerling aan het einde van het schooljaar na de bevorderingsvergadering definitief niet bevorderd wordt, wordt hij/zij afgewezen. De leerling en ouders/wettelijke vertegenwoordigers worden direct na de vergadering door de mentor in kennis gesteld. Tevens wordt er in de bevorderingsvergadering een advies uit geformuleerd over de te vervolgen schoolcarrière van de leerling. Dit advies kan zijn:

 • doubleren van het leerjaar in hetzelfde schooltype;
 • bevorderen naar een hoger leerjaar van een lager schooltype;
 • doubleren in het leerjaar in een lager schooltype.
Doubleren

Een leerling kan alleen in de bovenbouw één keer doubleren.

Uitzonderingen

Een leerling die volgens de bevorderingsnorm een bespreekgeval is of doubleert kan in bijzondere gevallen uitzondering krijgen door een versoepeling van de norm. In een dergelijk geval zijn de overgangsnormen niet van toepassing op de specifieke leerling. Ieder bij de leerling functioneel betrokken persoon kan hiertoe een verzoek indienen bij de schoolleiding. Een verzoek tot; “uit de normlichting” is gebaseerd op argumenten die betrekking hebben op de sociaal-emotionele toestand van de leerling en/of zijn/haar persoonlijke omstandigheden. Dan is een verklaring van arts, psycholoog, zorgcoördinator of andere deskundige met specifieke kennis op dit terrein vereist.

De procedure voor een verzoek tot “uit de normlichting” verloopt als volgt:

 • Aan het begin van de bevorderingsvergadering, maar na de vaststelling van de cijfers van de betreffende klas, wordt het verzoek tot “uit de normlichting” na de goedkeuring van de schoolleiding, ingediend bij de voorzitter.
 • De voorzitter verzoekt de indiener om zijn/haar “uit de normlichting” te motiveren.
 • Het verzoek tot “uit de normlichting” wordt zonder discussie in stemming gebracht. Het besluit tot “uit de normlichting” wordt bij meerderheid van de stemmen vastgesteld.
 • Een leerling die buiten de normen tot bespreekgeval is gemaakt, wordt op reguliere wijze besproken en vervolgens in stemming gebracht, met dien verstande dat het cijferbeeld van de leerling daarbij van géén, of ondergeschikt, belang wordt geacht.
Revisie (herziening)

Ouders of de wettelijke verzorger(s), de leerling en/of de mentor kunnen tegen een door de bevorderingsvergadering genomen beslissing een verzoek tot revisie indienen bij de schoolleiding.

De schoolleiding benoemt een revisiecommissie. Deze commissie bestaat uit de schoolleiding en vijf door de schoolleiding aangewezen docenten die lesgeven in het betreffende leerjaar. De revisiecommissie beslist op grond van argumenten of er redenen zijn voor een revisievergadering. Op onze school gelden de volgende afspraken:

 • Een verzoek tot revisie kan ingediend worden indien er sprake is van nieuwe feiten die bij de bevorderingsvergadering niet in de oordeelsvorming zijn betrokken of bijzondere omstandigheden die tot revisie aanleiding kunnen geven.
 • Het verzoek tot revisie dient schriftelijk ingediend te worden bij de schoolleiding.
 • Het verzoek dient 24 uur nadat de ouders / wettelijke verzorgers en/of de leerling ter kennis zijn gesteld over de genomen beslissing omtrent de bevordering.
 • De revisiecommissie kan het verzoek tot revisie niet-ontvankelijk verklaren wanneer het te laat is ingediend.
 • Indien de revisiecommissie het verzoek ontvankelijk acht, dan wordt de aanvrager op dezelfde dag ingelicht. De schoolleiding organiseert op zeer korte termijn een hernieuwde bevorderingsvergadering met alle docenten die aan het betreffende leerjaar lesgeven. De zorgcoördinator kan aanwezig zijn tijdens de vergadering. De schoolleider treedt op als voorzitter van de vergadering. Alleen de aanwezige vakdocenten hebben stemrecht.
 • Een vakdocent die vanwege zwaarwegende omstandigheden niet aanwezig kan zijn, meldt dit voorafgaande aan de vergadering bij de schoolleiding.
 • De hernieuwde bevorderingsvergadering neemt een besluit ten aanzien van het verzoek tot revisie. Het besluit wordt nog dezelfde dag bekendgemaakt aan degene die het verzoek heeft ingediend.
Alsnog bezwaar

Bezwaar tegen dit laatste besluit kan binnen 48 uur nadat de beslissing is meegedeeld, schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij het bestuur. Na overleg met de betrokkenen stelt het bestuur de ouder of wettelijke vertegenwoordiger en/of de leerling binnen twee weken op de hoogte van de definitieve beslissing.

Overgangsnormen
Overgang mavo 1 naar mavo 2
Bevorderd
 1. een of twee tekortpunten (max. één tekortpunt voor een kernvak)
 2. gemiddelde jaarcijfers (alle vakken) zijn 5.5 of hoger
Afwijzen
 1. vier tekortpunten of meer
 2. onvolledige lijst
 3. het eindcijfer voor een vak is een 3
Bespreken
 1. drie tekortpunten
 2. twee tekortpunten voor de kernvakken
 3. alle overige gevallen

Overgang mavo 2 naar mavo 3
Bevorderd
 1. een of twee tekortpunten (max. één tekortpunt voor een kernvak)
 2. gemiddelde jaarcijfers (alle vakken) zijn 5.5 of hoger
Afwijzen
 1. vier tekortpunten of meer
 2. onvolledige lijst
 3. het eindcijfer voor een vak is een 3
Bespreken
 1. drie tekortpunten
 2. twee tekortpunten voor de kernvakken
 3. alle overige gevallen

Overgang havo/vwo 1 naar havo/vwo 2
Bevorderd
 1. een of twee tekortpunten (max. 1 tekortpunt voor een kernvak)
 2. gemiddelde jaarcijfers (alle vakken) is 5.5 of hoger
Afwijzen
 1. vier tekortpunten of meer
 2. onvolledige lijst
 3. het eindcijfer voor een vak is een 3
Bespreken
 1. drie tekortpunten
 2. twee tekortpunten voor de kernvakken
 3. alle overige gevallen

Overgang havo/vwo 2 naar havo 3

 

Bevorderd
 1. een of twee tekortpunten (max. één tekortpunt voor een kernvak)
 2. gemiddelde jaarcijfers (alle vakken) zijn 5.5 of hoger
Afwijzen
 1. vier tekortpunten of meer
 2. onvolledige lijst
 3. het eindcijfer voor een vak is een 3
Bespreken
 1. drie tekortpunten
 2. twee tekortpunten voor de kernvakken
 3. alle overige gevallen

Overgang havo/vwo 2 naar  vwo 3
Bevorderd
 1. een of twee tekortpunten (max. één tekortpunt voor een kernvak)
 2. gemiddelde jaarcijfers (alle vakken) zijn 7.5 of hoger
Afwijzen
 1. vier tekortpunten of meer
 2. onvolledige lijst
 3. het eindcijfer voor een vak is een 3
Bespreken
 1. drie tekortpunten
 2. twee tekortpunten voor de kernvakken
 3. alle overige gevallen

 


De verdere inhoud van het Programma van toetsing- en overgang ligt ter inzage op school.