Het is onze taak om de kernwaarden zoals genoemd in het schoolplan over te brengen aan onze leerlingen. Daar hoort bij dat kinderen leren om kritiek te geven en te krijgen. Pesten mag daar géén onderdeel van zijn.

Pesten komt vaker voor op het voortgezet onderwijs dan op het primaire onderwijs. Deze overgang van PO naar VO wordt gekenmerkt door een verandering in hiërarchie waarbij leerlingen opnieuw hun sociale positie binnen de groep moeten vaststellen. Pesten wordt door veel mensen jammer genoeg vaak als middel gebruikt om een hogere en dominante positie te verkrijgen binnen de groep. Het Cornelius Haga Lyceum heeft als doel een veilig islamitisch pedagogisch schoolklimaat te bieden aan haar leerlingen waarin de leerlingen zich in een veilige omgeving kunnen ontplooien.

Pesten heeft negatieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling van een leerling. Om te voorkomen dat er een onveilige klimaat ontstaat die de ontwikkeling van de leerling belemmert, neemt onze school preventieve en curatieve maatregelen die zijn opgenomen in het anti-pestprotocol. Tevens is er een plan van aanpak opgesteld voor het implementeren van het anti-pestbeleid.


Pestprotocol Cornelius Haga Lyceum 2021-2022

Signaalkaart

Pestbeleid-CHL