In het kader van de kernwaarde eigenaarschap is er in de eerste weken samen met de leerlingen nagedacht over afspraken die belangrijk zijn voor het ontstaan (en beschermen) van een aangenaam schoolklimaat. Zo worden de leerlingen begeleid in het nadenken over zaken als veiligheid, orde en omgang. Er is gezamenlijk gekomen tot afspraken die recht doen aan de kernwaarden van de school.

Het is belangrijk dat ouders/verzorgers de onderstaande voorschriften onderschrijven en de kinderen stimuleren deze afspraken na te komen.

Voorschriften

Hieronder volgt een kort overzicht van huishoudelijke regels om de orde en veiligheid te waarborgen. Bindende regels met betrekking tot grote zaken als verzuim en wangedrag zijn terug te vinden in de overige beleidsdocumenten, zoals het leerlingenstatuut, managementstatuut, MR en ouderreglementen.

De geldende voorschriften in de klas

1. telefoons gaan van 08.30 tot 16.15 in het kluisje van de leerling; het liefst thuis laten;
2. een ieder is op tijd aanwezig in de les. De leerling is vóór de tweede bel in het klaslokaal;
3. je hebt altijd je schoolspullen bij je;
4. geen eten en drinken in de klas en gangen;
5. jassen blijven in je kluisje.

Kledingvoorschriften

1. leerlingen kleden zich naargelang de fatsoensnormen van onze islamitische identiteit;
2. er wordt geen provocerende of aanstootgevende kleding gedragen en petjes en zonnebrillen zijn niet gewenst.
3. van de dames wordt geacht dat ze geen strakke kleding dragen en minimaal een tuniek tot aan de knieën, een hoofddoek is vanzelfsprekend.

De geldende voorschriften buiten de klas

1. er wordt gelopen op de gang;
2. bij het gebruik van de toiletten wordt uitgegaan van het toepassen van de islamitische toiletetiquette;
3. respect voor elkaar om, in en buiten het schoolgebouw;
4. elke ruimte wordt schoon achtergelaten;
5. tijdens de pauzes blijven we op het schoolterrein;
6. leerlingen moeten op de gang een masker dragen om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen.

Regels omtrent omgang en communicatie en het vierogenprincipe

Op het Cornelius Haga Lyceum is het vier-ogen-principe een norm. Het vier-ogen-principe omvat het volgende:

1. Te allen tijde moet het vie-rogen-principe in acht worden genomen door personeelsleden en vrijwilligers, tijdens schooluitjes, eerste hulp bezoeken en andere omstandigheden.
2. Gesprekken met leerlingen worden altijd gevoerd in een ruimte met inkijk, zo mogelijk met open deur.
3. Het is voor leerlingen niet toegestaan om buiten schooltijd en het schoolgebouw contacten te onderhouden met personeelsleden en/of vrijwilligers. Als ouders hiermee instemmen moet alsnog de schoolleider hiervan op de hoogte gesteld zijn.
4. Het is voor leerlingen niet toegestaan om telefoonnummers met personeelsleden en/of vrijwilligers uit te wisselen of op sociale media contacten te onderhouden. Als ouders hiermee instemmen moet alsnog de schoolleider hiervan op de hoogte gesteld zijn.
5. Buiten schooltijd is het voor leerlingen alleen toegestaan om voor schoolwerk via SOMtoday een mail naar een docent te sturen.

Schade

Onze school heeft een collectieve verzekering bij ongevallen die ook geldt tijdens door de school georganiseerde excursies, schoolreisjes en dergelijke buiten het gebouw.

Door leerlingen opzettelijk of per ongeluk aangerichte schade (van de school of van anderen) wordt altijd op de ouders verhaald. De hoogte van het bedrag wordt gebaseerd op een offerte, uitgebracht door een bedrijf, dan wel een normtarief: schrijven op tafels, muren enz. € 50,- per gebeurtenis; krassen op tafels, muren, deuren enz. € 100,- per gebeurtenis. Wij adviseren de ouders hiervoor een WA-verzekering af te sluiten.


Schorsing en verwijdering

Een leerling kan bij herhaaldelijk wangedrag (zie leerlingenstatuut) door de schoolleider worden geschorst. Deze periode van schorsing kan volgens artikel 13 van het Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs ten hoogste één week duren. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met vermelding van de redenen door de schoolleider of door zijn gemandateerde aan de leerling en, indien hij nog niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, aan zijn ouders/verzorgers medegedeeld .

Als een leerling zich (herhaaldelijk) ernstig misdraagt, kan de schoolleider besluiten deze leerling definitief van school te verwijderen volgens de artikelen 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs (WVO). Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling vindt slechts plaats na overleg met de inspecteur (Inspectie van het Onderwijs). Als de schoolleider tot definitieve verwijdering besluit, kunnen de leerling en zijn ouders/verzorgers binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij het College van Bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO).

De artikelen 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) zijn op te vragen bij de school.