Toelichting bestuurlijke inrichting en organisatie (AB/DB)

SIO (Stichting Islamitisch Onderwijs) realiseert een functionele scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop met een rechtmatig bestuur en beheer door een onderscheid te maken tussen een dagelijks bestuur (DB) en algemeen bestuur (AB: intern toezicht). Het uitvoerend bestuurslid is formeel wel lid van het stichtingsbestuur, maar mag niet de voorzitter zijn en mag niet meestemmen in kwesties die het uitoefenen van toezicht betreffen.

In de statuten, het toezichtkader en huishoudelijk reglement is vastgelegd wat de verantwoordelijkheden van het DB zijn en hoe het AB hierop toeziet. Het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs is ingericht op basis van een one-tier bestuursstructuur. In de statutenwijziging zijn de beoogde bestuurlijke verhoudingen aangepast aan de gehanteerde bestuurspraktijk. Uitgaande van deze statuten worden de bestuurlijke verhoudingen als volgt:

1. Er is een dagelijks bestuur (eenhoofdig dagelijks-bestuurder) die belast is met het dagelijks bestuur van de stichting en de leiding van de school.
2. Er is een algemeen bestuur dat de rol van intern toezichthouder vervult en optreedt als werkgever van de dagelijks-bestuurder.
3. Het algemeen bestuur vergadert minimaal 2 keer per jaar zonder aanwezigheid van de dagelijks bestuurder of zo vaak een bepaalde situatie/aanleiding dat vereist.

De dagelijks-bestuurder behoeft voor een aantal majeure besluiten de voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur.De statutaire inrichting voldoet aan het gestelde in art. 24d en art.24e WVO.Checks and Balances: verantwoording, controle en feedback.

Het bestuur is al langere tijd bezig om de ‘governance’ verder te versterken. De medezeggenschapsraad en ouderraad hebben een nieuwe kandidaat-bestuurslid voorgedragen. Daarnaast heeft het bestuur een adviescommissie ingericht die de bevoegdheid heeft om bindend advies te geven aan de dagelijks bestuurder. Een dergelijk bindend advies kan alleen door het algemeen bestuur ter zijde worden gesteld. Deze adviescommissie krijgt daarom de status van Raad van Commissarissen zodra de nieuwe bepalingen van het Burgerlijk wetboek in het kader van het bestuur en toezicht van rechtspersonen in werking zullen treden. Meer informatie hierover is onder andere te zien in het organigram van onze school.


Algemeen bestuur

dhr. M. Laamimach
Voorzitter

Gegevens bevoegd gezag (per aangetekende post):

Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO)
t.a.v. dhr. M. Laamimach (voorzitter)
Naritaweg 30
1043 BZ Amsterdam


Dagelijks bestuur

dhr. R. Bal

Gegevens schoolleiding

Cornelius Haga Lyceum
dhr. R. Bal (dagelijks bestuur)
Naritaweg 30
1043 BZ Amsterdam
tel: 020 305 38 28
info@corneliushagalyceum.nl