Toelichting bestuurlijke inrichting en organisatie (AB/DB)

De SIO realiseert een functionele scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop met een rechtmatig bestuur en beheer door een onderscheid te maken tussen een dagelijks bestuurder (DB) en algemeen bestuur (AB: intern toezicht). Het uitvoerend bestuurslid is formeel wel lid van het stichtingsbestuur, maar mag niet de voorzitter zijn en mag niet meestemmen in kwesties die het uitoefenen van toezicht betreffen. In de statuten is vastgelegd wat de verantwoordelijkheden van het DB zijn en hoe het AB hierop toeziet.

Het bestuur van de Stichting Islamitisch Onderwijs is ingericht op basis van een one-tier bestuursstructuur. In de statutenwijziging zijn de beoogde bestuurlijke verhoudingen aangepast aan de gehanteerde bestuurspraktijk. Uitgaande van deze statuten worden de bestuurlijke verhoudingen als volgt:

1. Er is een dagelijks bestuur (eenhoofdig directeur-bestuurder) die belast is met het dagelijks bestuur van de stichting en de leiding van de school.
2. Er is een algemeen bestuur dat de rol van intern toezichthouder vervult en optreedt als werkgever van de directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder behoeft voor een aantal majeure besluiten de voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur. De statutaire inrichting voldoet aan het gestelde in art. 24d en art.24e WVO.


Algemeen bestuur

dhr. M. Laamimach
Voorzitter

dhr. S. Karadag
Penningmeester

Gegevens bevoegd gezag (per aangetekende post):

Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO)
t.a.v. dhr. M. Laamimach (voorzitter)
Jacob Schorerlaan 50
2525 ZA Den Haag


Dagelijks bestuur

dhr. S. Atasoy

Gegevens schoolleiding

Cornelius Haga Lyceum
dhr. S. Atasoy (dagelijks bestuur)
Naritaweg 30
1043 BZ Amsterdam
tel: 020 305 38 28
info@corneliushagalyceum.nl