Algemeen

Leerlingen zijn tot het eind van het schooljaar waarin zij 16 jaar worden volledig leerplichtig. Ook zijn leerlingen, die nog geen 18 jaar zijn en geen startkwalificatie (een diploma havo, vwo of mbo op tenminste niveau 2) hebben behaald, wettelijk kwalificatieplichtig. Zowel voor leerplichtige als kwalificatieplichtige leerlingen geldt dat de school verzuim moet registreren en herhaaldelijk verzuim of langdurig ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar moet melden.

De ouders/verzorgers van de leerling zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het schoolbezoek van de leerling; zij dienen alles in werk te stellen om ervoor te zorgen dat de leerling op tijd op school is en de lessen volgt.

Definities en handelingen schoolverzuim
 1. Geoorloofd schoolverzuim: er is sprake van geoorloofd schoolverzuim wanneer een leerling van de schoolleiding een vrijstelling krijgt van de plicht om naar school te gaan.
 2. Absoluut verzuim: er is sprake van absoluut verzuim als blijkt dat een leerling wel staat ingeschreven in de gemeente, maar niet bij een school/onderwijsinstelling én een grond voor vrijstelling van inschrijving bij een school/onderwijsinstelling ontbreekt.
 3. Relatief verzuim: er is sprake van relatief verzuim (=het spijbelgedrag) indien een leerling wel aan een school/onderwijsinstelling staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen verzuimt. Relatief verzuim wordt onderverdeeld in:
  a. zorgwekkend verzuim: verzuim van minimaal 16 uur per vier weken van de lestijd;
  b. signaalverzuim: regelmatig verzuim van minder dan 16 uur per vier lesweken;
  c. luxe verzuim: Verzuim vanwege (extra) verlof zonder toestemming van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar.
 4. Schoolziekteverzuim: het schoolziekteverzuim betreft iedere vorm van ziekteverzuim van een leerling die staat ingeschreven. Het gaat hierbij niet om een leerling die op lichamelijke of psychische gronden vrijgesteld is om ingeschreven te staan.
Verzuimregistratie
 1. Docenten registreren in iedere les de presentie en absentie van de leerlingen in SOMtoday.
 2. Ouders/verzorgers bellen altijd naar de receptie (voor 8.30 uur) op de morgen dat de leerling ziek is; de absentie wordt voor die dag in het absentiesysteem verwerkt.
 3. Als de leerling de volgende dag nog ziek is, bellen de ouders/verzorgers opnieuw. Dit gaat door tot de leerling weer op school is.
 4. Als de leerling een deel van de dag afwezig is, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de dokter, geven ouders/verzorgers vooraf een verzuimbriefje mee met daarop de duur van de afwezigheid en een handtekening. De leerling levert het briefje in bij de administratie, of de ouders/verzorgers melden de afwezigheid vooraf telefonisch bij de administratie.
 5. Buitengewoon verlof moet minimaal drie weken van tevoren schriftelijk worden aangevraagd bij de schoolleider.
Relatief verzuim

Het is de verantwoordelijkheid van de school om relatief verzuim goed te registreren. Door een nauwkeurige registratie van het verzuim ontstaat er inzicht in het verzuimgedrag van een leerling en is het mogelijk om actie te ondernemen. De registratie van verzuim valt onder de verantwoordelijkheid van de verzuimcoördinator. Deze taak wordt waargenomen door onze verzuimcoördinator de heer M. Ezzahti.

Als er sprake is van relatiefverzuim wordt dit onverwijld gemeld bij het verzuimloket van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze melding vindt plaatst indien:

 1. het verzuim 16 uur per vier weken van de lestijd bedraagt (relatief verzuim);
 2. een leerling minder dan 16 uur per vier weken verzuimt, maar wel 16 uur heeft verzuimd (signaalverzuim);
 3. er sprake is van luxe verzuim, bijvoorbeeld door eerder op vakantie te gaan zonder toestemming van de schoolleiding.
Te laat komen

Het bij aanvang van de schooldag en/of van andere lesuren te laat komen wordt gezien als een vorm van relatief verzuim. Als de reden voor het te laat komen onbekend of niet legitiem is, dient dit verzuim geregistreerd te worden als ongeoorloofd verzuim. Voorafgaand aan een melding van verzuim bij het Verzuimloket DUO zal het Cornelius Haga Lyceum actie ondernemen volgens onderstaand protocol. Hiermee willen we vroegtijdig verzuim signaleren en voorkomen dat de wettelijke criteria overschreden worden.

Verzuimreglement
 1. wanneer een leerling zonder afmelding niet aanwezig is tijdens het eerste lesuur worden de ouders op de hoogte gesteld.
 2. bij drie keer te laat wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers, sanctie is een week lang om 8.00 uur melden bij de conciërge.
 3. bij aanhoudend te laat komen (tien keer te laat in één semester): wordt er een gesprek gepland met de mentor, ouders/verzorgers en de zorgcoördinator.
 4. bij acht uur verzuim: binnen vier weken krijgen ouders een waarschuwingsbrief.
 5. bij zestien uur in vier weken wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.
Schoolziekteverzuim

Als een leerling ziek is, komt hij/zij niet naar school. Dat is niet erg als het incidenteel gebeurt. Problematisch wordt het als het schoolziekteverzuim lang duurt of zeer regelmatig voorkomt. De kans is dan groot dat er achterliggende problemen zijn. Het duiden van gezondheidsklachten is echter moeilijk voor de school, vanwege het ontbreken van medische expertise. Hiervoor kan het Cornelius Haga Lyceum een beroep doen op de jeugdarts. Bij schoolziekteverzuim is het belangrijk om in een vroeg stadium problematiek te signaleren, zieke leerlingen te begeleiden, onderscheid te maken tussen ziek en niet-ziek en tussen belemmeringen en mogelijkheden. De school signaleert de melding van ziekteverzuim als de ouders/verzorgers de leerling afmelden. Zij geven aan wat de specifieke situatie van de leerling is.

Wanneer nodig wordt er een afspraak gemaakt op school om de situatie en mogelijkheden door te spreken. Indien de verzuimcoördinator signaleert dat een leerling meer dan 30 uur schoolziekteverzuim heeft, wordt hiervan een melding gedaan bij de zorgcoördinator. Deze kan een intern of een extern traject voor de leerling opzetten en/of kan de leerling doorverwijzen naar de jeugdarts.

De aanmelding bij de jeugdarts wordt gedaan door de zorgcoördinator als het verzuimgesprek daartoe aanleiding geeft en een leerling tenminste 80 uur vanwege ziekte heeft verzuimd. Doel van deze verwijzing is om zicht te krijgen op de mogelijkheden en belemmeringen om onderwijs te kunnen volgen. De jeugdarts onderneemt dan actie.

Acties jeugdarts
 1. de jeugdarts nodigt de leerling en/of ouders/verzorgers binnen twee weken uit voor een consult of heeft telefonisch contact als dit volstaat;
 2. de jeugdarts maakt de vertaalslag van ziekte/klachten naar mogelijkheden voor deelname aan het lesprogramma en adviseert hierin leerling en/of ouders/verzorgers;
 3. de jeugdarts informeert de zorgcoördinator over de datum, het soort contact en over de ondernomen acties;
 4. de jeugdarts concludeert of een leerling wel of niet volledig kan deelnemen aan het lesprogramma en over mogelijke gewenste aanpassingen op school;
 5. de jeugdarts geeft een re-integratie advies aan school over de belastbaarheid van de leerling.

Wanneer er bij de jeugdarts en/of zorgcoördinator sprake is van twijfel over de legitimiteit van de ziekmelding is een melding van de school via het Verzuimloket DUO bij de leerplichtambtenaar de volgende stap. Hierbij gelden onderstaande criteria:

 1. als de leerling niet verschijnt op het spreekuur van de jeugdarts, ook niet nadat er door de jeugdarts telefonisch contact is gelegd met de leerling;
 2. als de leerling en/of ouders/verzorgers geen toestemming geven om het advies van de jeugdarts door te geven aan de school, waardoor de re-integratie in de weg staat;
 3. als de leerling tegen het advies van de jeugdarts in wegens ziekte blijft verzuimen.

Verlofaanvraagformulier leerlingen