Allereerst is het van belang te melden dat anonieme klachten niet in behandeling worden genomen.

Bij het Cornelius Haga Lyceum hebben ouders en leerlingen recht op een serieuze behandeling van hun klacht. Ouders, leerlingen of derden kunnen rekenen op een eerlijke klachtenbehandeling waar er geluisterd wordt en waar men zich oprecht in de situatie verdiept.

Leerlingen en/of ouders binnen onze school kunnen te maken krijgen met gedragingen of beslissingen die naar mening van leerlingen en/of ouders onterecht zijn. Deze kunnen dan hun klacht voorleggen aan de mentor, de zorgcoördinator of de schoolleiding om hulp te krijgen bij het oplossen van de klacht.

Het uitgangspunt is dat men zich in eerste instantie met algemenere vragen of klachten over de situatie in de klas, over activiteiten of over andere schoolzaken wendt tot:

(a) degene of vakdocent over wie de vraag/klacht gaat en probeert daarmee tot een oplossing te komen. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat, dan kan er een klacht worden ingediend bij (b) de mentor. Derden dienen hun klacht enkel te richten aan de schoolleiding.

In geval van strikt vertrouwelijke informatie kan worden overwogen om de kwestie voor te leggen aan de vertrouwenspersoon. Indien een klacht nadat dit eerst besproken is met degene die het betreft en/of de mentor niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan deze daarna worden voorgelegd aan de schoolleiding. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is en als contact met de schoolleiding evenmin tot een oplossing heeft geleid, kan een beroep worden gedaan bij het bevoegd gezag.

Wij zijn van mening dat de meeste klachten ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken op school in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld.

Een klacht is een signaal dat moet leiden naar verbetering en daarmee tot meer vertrouwen en hernieuwde kansen.


Hieronder vindt u het pdf-formaat van de klachtenregeling van onze school.

Klachtenregeling Cornelius Haga Lyceum


Gegevens bevoegd gezag (per aangetekende post)

Stichting islamitisch onderwijs (SIO)
t.a.v. dhr. M. Laamimach (voorzitter)
Naritaweg 30
1043 BZ Amsterdam


Gegevens schoolleiding

Cornelius Haga Lyceum
t.a.v. dhr. K. Camdere (waarnemend dagelijks bestuur)
Naritaweg 30
1043 BZ Amsterdam
tel: 020 305 38 28


Gegevens vertrouwenspersoon

mevr. N. Khaoudi
n.khaoudi@hagalyceum.nl
tel: 020 305 38 28


Onafhankelijke klachtencommissie

klachtencommissie@hagalyceum.nl

Documenten

Klachtenregeling Cornelius Haga Lyceum