Uitslagen veiligheidsmonitor 2019

a.karicAlgemeen nieuws

Beste ouders/verzorgers,

De veiligheidsmonitor van Praktikon is afgenomen in februari 2019. Het Cornelius Haga Lyceum hecht eraan dat personeel, leerlingen en ouders zich veilig voelen. Na de locatierapportage en de klas-specifieke rapportages vergeleken te hebben, komt de volgende conclusie naar voren.

De resultaten zijn ondanks de groei van 45 naar 178 leerlingen in schooljaar 2018-2019 erg positief.

1. Het veiligheidsgevoel is erg hoog bij zowel leerlingen en personeelsleden en laat een stijgende lijn zien. Dit komt ook naar voren tijdens de dagelijkse gang van zaken op school. Er heerst rust op school. Het veiligheidsgevoel kan volgens personeelsleden beter in de schoolomgeving. Er is geen wens tot vergroting van de veiligheid in het gebouw.

2. De vragenlijsten zijn door een representatief aantal personen ingevuld. Uit dit onderzoek komt naar voren dat onze school op alle onderdelen boven het landelijk gemiddelde scoort. Hierdoor kan er gesteld worden dat het Cornelius Haga Lyceum een school is waarbij welbevinden en veiligheid goed scoren en dus een ‘veilige’ school genoemd kan worden.


Stand van zaken van de actiepunten 2018
 • Regels ophangen in gangen en lokalen. Per klas tijdens mentoruur aandacht aan geven.
  Regels zijn nog niet zichtbaar in alle ruimten en nog niet in alle klassen opgehangen.
 • Meer training sociale vaardigheden aanbieden.
  – Sociale vaardigheden en sova-trainingen zijn in april en mei 2018 gegeven. Minder Boos door Prezens; minder vaak en anders boos worden.
 • Inlevingsvermogen vergroten via Drama lessen.
  – Drama lessen zijn in schooljaar 2017-2018 en schooljaar 2018-2019 gegeven.
 • Surveillance vermeerderen tijdens pauzes.
  -Surveillance versterkt door inzet van ouders (vrijwilligers) en extra onderwijs ondersteunend personeel.

De actiepunten zoals vastgesteld in 2018 blijven van kracht om het behaalde resultaat te behouden (vanwege de verdubbeling leerlingenaantal schooljaar 2019-2020).


Analyse locatierapportage 2019 Cornelius Haga Lyceum