Analyse veiligheidsmonitor 2019

De veiligheidsmonitor van Praktikon is afgenomen in februari 2019. Het Cornelius Haga Lyceum hecht eraan dat personeel, leerlingen en ouders zich veilig voelen. Deze monitor dient als grondslag voor de hieronder gemaakte analyse.


In totaal hebben 65 van de huidige 172  leerlingen, acht personeelsleden en één leidinggevende volledige vragenlijst ingevuld. Enkele leerlingen hebben de vragenlijst niet volledig afgerond.

Deze rapportage geeft een globale omschrijving weer van het welbevinden van eenieder op het Cornelius Haga Lyceum en de eventuele aandachtspunten. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende onderwerpen en een conclusie.
De verbeterpunten worden meegenomen.

Welbevinden

Uit het onderzoek blijkt dat het welbevinden van de leerlingen op het Cornelius Haga Lyceum hoog is. Onze school zit boven het landelijk gemiddelde. De leerlingen vinden het fijn in de klas, hebben contact met klasgenoten, hebben het gevoel dat de school blij is met zijn of haar aanwezigheid en leerlingen voelen zich gesteund en gewaardeerd.

Gedragsregels en risicogedrag

Het personeel geeft aan dat er regels zijn binnen de school en dat deze ook zijn opgenomen in de (concept) schoolgids en benoemd zijn op de ouderavond. De bewustheid met betrekking tot de gedragsregels is gegroeid ten opzichte van 2018. Er komt wel naar voren dat de gedragsregels minder zichtbaar zijn en worden gehandhaafd op de gangen. Ook blijkt het personeel minder op de hoogte te zijn van de inhoud van de schoolgids en de ouderavonden.

Er is een kleine groei zichtbaar op het gebied van ongewenst sociaal gedrag. Er is geen sprake van alcohol en drugsgebruik. 14% van de leerlingen geeft aan dat spijbelen een risico kan zijn.

Ervaren veiligheid

Het veiligheidsgevoel is bij zowel docenten als leerlingen nabij de 100%. Volgens het personeel is het veiligheidsgevoel in de schoolomgeving het minst. In vergelijking met 2018 is het veiligheidsgevoel gestegen. Volgens de deelnemers aan het onderzoek hoeft op geen enkel gebied de veiligheid vergroot te worden.

Pesten

Het percentage pesten is ten opzichte van 2018 verder gedaald. Slechts 2% van de leerlingen geeft aan wel eens te pesten of gepest te worden. Ook dit jaar geeft geen enkel leerling aan op welke wijze dat pesten gebeurt. Opvang en hulp bij pesten wordt volgens het personeel 100% opgepakt door schoolleiding en collega’s.

 

Ervaren van geweld

Van de bovengenoemde 2%, geeft 22% van de leerlingen aan wel eens te maken te hebben met verbaal geweld. 7% ervaart materieel, 13% sociaal en licht fysiek geweld.

Samenwerking externe instituten bij incidenten.

 

Vergelijking met de benchmark

In de vergelijking met soortgelijke scholen scoort het Cornelius Haga Lyceum erg goed. Alleen op het punt “zichtbaarheid van gedragsregels in de gang” scoort onze school iets onder het landelijk gemiddelde.


Conclusie:

Na de locatierapportage en de klas-specifieke rapportages vergeleken te hebben, komt de volgende conclusie naar voren.

De resultaten zijn ondanks een groei van 45 naar 178 leerlingen in schooljaar 2018-2019 erg positief.

1. Het veiligheidsgevoel is erg hoog bij zowel leerlingen en personeelsleden en laat een stijgende lijn zien. Dit komt ook naar voren tijdens de dagelijkse gang van zaken op school. Het veiligheidsgevoel kan volgens personeelsleden beter in de schoolomgeving. Er is geen wens tot vergroting van de veiligheid.

2. De vragenlijsten zijn door een representatief aantal personen ingevuld. Uit dit onderzoek komt naar voren dat onze school op alle onderdelen boven het landelijk gemiddelde scoort. Hierdoor kan er gesteld worden dat het Cornelius Haga Lyceum een school is waarbij welbevinden en veiligheid goed scoren en dus een ‘veilige’ school genoemd kan worden. De school zal bovenstaande punten blijven monitoren.


Stand van zaken van de actiepunten 2018
 • Regels ophangen in gangen en lokalen. Per klas tijdens mentoruur aandacht aan geven.
  Regels zijn nog niet zichtbaar in alle ruimten en nog niet in alle klassen opgehangen.
 • Meer training sociale vaardigheden aanbieden.
  – Sociale vaardigheden en sova-trainingen zijn in april en mei 2018 gegeven. Minder Boos door Prezens; minder vaak en anders boos worden.
 • Inlevingsvermogen vergroten via Drama lessen.
  – Drama lessen zijn in schooljaar 2017-2018 en schooljaar 2018-2019 gegeven.
 • Surveillance vermeerderen tijdens pauzes.
  -Surveillance versterkt door inzet van ouders (vrijwilligers) en extra onderwijs ondersteunend personeel.

De actiepunten zoals vastgesteld in 2018 blijven van kracht om het behaalde resultaat te behouden (vanwege de verdubbeling leerlingenaantal schooljaar 2019-2020).

Actiepunten:
 • Regels ophangen in gangen en lokalen. Per klas tijdens mentoruur aandacht aan geven.
 • Meer training sociale vaardigheden aanbieden.
 • Inlevingsvermogen vergroten via Drama lessen.
 • Surveillance vermeerderen tijdens pauzes.