Analyse veiligheidsmonitor 2018

De veiligheidsmonitor van Praktikon is afgenomen in maart 2018. Het Cornelius Haga Lyceum hecht eraan dat personeel, leerlingen en ouders zich veilig voelen. Deze monitor dient als grondslag voor de hieronder gemaakte analyse.


In totaal hebben 35 van de 45 leerlingen, zeven personeelsleden en zes ouders een volledige vragenlijst ingevuld.

Deze rapportage geeft een globale omschrijving weer van het welbevinden van eenieder op het Cornelius Haga Lyceum en de eventuele aandachtspunten. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende onderwerpen en een conclusie.
De verbeterpunten worden meegenomen.

Welbevinden

Uit het onderzoek blijkt dat het welbevinden van de leerlingen op het Cornelius Haga Lyceum hoog is. Meer dan 70% van de leerlingen vindt het fijn in de klas, heeft contact met klasgenoten en heeft het gevoel dat de school blij is met zijn of haar aanwezigheid.

Gedragsregels en risicogedrag

Het personeel geeft aan dat er regels zijn binnen de school en dat deze ook zijn opgenomen in de (concept) schoolgids en benoemd zijn op de ouderavond. De gedragsregels worden volgens het personeel minder consequent toegepast buiten de leslokalen.

Volgens de leerlingen is er weinig tot geen aanleiding tot risicogedrag. Geen enkele leerling geeft aan alcohol te gebruiken en of te roken. Slechts 6% geeft aan dat spijbelen een risico kan zijn.

Ook zijn er geen leerlingen binnen de school die seksueel overschrijdend gedrag vertonen.

Sociaal psychologische kenmerken

Een groot deel van de leerlingen geeft aan zich te bekommeren om andermans gevoelens en verdriet. Daarentegen geeft een kleiner percentage aan het pijn hebben van anderen grappig te vinden en wel eens boos te worden ( zes jongens) . Ook geeft een gedeelte aan slecht te slapen.

Ervaren veiligheid

100% van de ouders geeft aan de locatie van de school als veilig te ervaren. 95% van de leerlingen voelt zich veilig op alle locaties binnen de school.

Een klein gedeelte van het personeel ervaart de veiligheid in mindere mate op de gangen en in de vrije ruimtes binnen de  school. Dit mede door het niet zichtbaar zijn van de regels op de gangen en in de vrije ruimtes.

Leerlingen geven aan zich het minst veilig te voelen buiten schooltijd in de omgeving. Binnen de school is een klein percentage wat zich wel eens onveilig voelt.

Minder dan de helft van het personeel geeft aan dat de veiligheid beter kan op de gangen. Volgens ouders is dit veelal in de directe omgeving van de school. Het overgrote deel van beide partijen blijft aanpassingen niet nodig vinden en vindt de veiligheid voldoende.

Pesten

Een klein percentage van 3% van de leerlingen geeft aan wel eens te pesten of gepest te worden. Geen enkele leerling kan aangeven op welke wijze dat pesten gebeurt. Ongeveer de 1.5% geeft aan last te hebben van het pestgedrag. De leerlingen geven aan dat ze hier met niemand over praten. Geen enkele ouder geeft aan op de hoogte te zijn van eventueel aanwezig pestgedrag.

Ervaren van geweld

86% van de leerlingen geeft aan wel eens te maken te hebben met verbaal geweld. Rond de 30% ervaart materieel, sociaal en licht fysiek geweld. Dit betreft de jongensklas havo waar zes leerlingen in zitten. Van zwaar fysiek geweld is geen sprake binnen de school.

Vergelijking met de benchmark

In de vergelijking met soortgelijke scholen scoort het Cornelius Haga Lyceum erg goed. Op 14 van de 20 punten behoort onze school tot de 60% van de meest gunstig scorende scholen.

Op 5 punten (welbevinden) behoort de school tot de enigszins afwijkende scholen.
Op 1 punt (vindt pijn grappig) scoort onze school tot de 20% meest negatief scorende scholen.


Conclusie:

Na de locatierapportage en de klas-specifieke rapportages vergeleken te hebben, komt de volgende conclusie naar voren.

1. Het veiligheidsgevoel is erg hoog bij zowel leerlingen, personeelsleden en ouders. Dit komt ook naar voren tijdens de dagelijkse gang van zaken op school. Het veiligheidsgevoel kan volgens personeelsleden iets beter op de gang en de vrije ruimtes. Dit omdat voornamelijk de jongens sociaal emotioneel nog erg jong zijn en veel ruimte binnen de school krijgen om te spelen, rennen en stoeien.

2. Op het punt van welbevinden valt op dat de jongensklas voornamelijk hoog heeft gescoord bij de punten; ‘geen rekening houden met gevoelens van anderen’ en ‘vindt pijn grappig’. Dit omdat zij het als leuk ervaren om te stoeien en wild spelen/rennen en er vaak niet bij nadenken of het niet erg vinden om pijn te krijgen of elkaar pijn te doen als ze boos worden.


In april 2018 is er al gestart met sova-trainingen Minder Boos door Prezens; minder vaak en anders boos worden.

3. De leerlingen geven aan zich vooral buiten schooltijd en in de directe omgeving van de school wel eens onveilig te voelen. Dit kan het geval zijn omdat de school zich op een bedrijventerrein bevindt met veel verkeer. Maar ook heeft de bezetting door rechtsextremisten bijgedragen aan het gevoel van onveiligheid bij onze personeel, ouders en leerlingen.


Onze school heeft onlangs een sportkooi laten bouwen en een hek om het schoolterrein geplaatst. Tevens is  bewerkstelligd dat de gemeente een oversteekplaats en een voetpad naar de bushalte heeft gerealiseerd. Inmiddels wordt de pauze op het speelplein gehouden.

4. Binnen het Cornelius Haga Lyceum komt verzuim relatief weinig voor; dit omdat de school verzuimregels hanteert en registreert. Alcoholgebruik en roken komt niet voor onder de leerlingen. Leerlingen hebben dit zelf aangegeven en het is tevens niet door de school geconstateerd.

5. Onze school kent volgens de rapportage weinig pestgedrag. Een enkeling heeft aangegeven dat ze pesten als lastig ervaren, maar hebben dit nooit thuis of op school bij iemand gemeld. Slechts 3% geeft aan wel eens gepest te hebben of gepest te worden. Als we naar de groepsindeling kijken valt op dat de mavo klas en de jongensklas hier meer op hebben gereageerd. Desalniettemin is het een onderwerp waar altijd aandacht voor moet zijn. De leerlingen lijken het verschil tussen plagen, grapjes en pesten niet altijd in te zien.


Signaalkaart pesten en pestprotocol van Radboud Universiteit, Apemangement en Praktikon is in september 2017 ingevoerd.

6. De vragenlijsten zijn door een representatief aantal personen ingevuld. Uit dit onderzoek komt naar voren dat onze school op een groot deel van de onderwerpen behoort tot de 60% meest gunstig scorende scholen. Hierdoor kan er gesteld worden dat het Cornelius Haga Lyceum een school is waarbij welbevinden en veiligheid goed scoren en dus een ‘veilige’ school genoemd kan worden. De school zal bovenstaande punten blijven monitoren.

Actiepunten:
  • Regels ophangen in gangen en lokalen. Per klas tijdens mentoruur aandacht aan geven.
  • Meer training sociale vaardigheden aanbieden.
  • Inlevingsvermogen vergroten via Drama lessen.
  • Personeelsleden ondervragen d.m.v. vragenlijst; waarom het veiligheidsgevoel minder is op de gang en vrije ruimtes.
  • Surveillance vermeerderen tijdens pauzes.