Het Cornelius Haga Lyceum vind een goed veiligheidsbeleid belangrijk. Onze school maakt zich sterk voor een veilige en vriendelijke leeromgeving. Een veilig pedagogisch schoolklimaat staat borg voor betere prestaties en beter functioneren van personeel en leerlingen.

Borging veilig pedagogisch schoolklimaat
  1. er zijn heldere schoolregels opgesteld die bekend zijn bij alle personeelsleden, ouders en leerlingen;
  2. alle medewerkers bouwen aan een relatie van vertrouwen met de leerlingen en met elkaar. Het personeel probeert adequaat op te treden bij ongewenst gedrag. Een positieve benadering staat hierbij voorop;
  3. seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie worden actief bestreden;
  4. pesten krijgt extra aandacht. Pesten heeft nare gevolgen bij zowel de leerlingen als bij het personeel. Er is een anti-pestprotocol waarin de aanpak is vastgelegd. Dit protocol is te vinden op de website onder de rubriek “pesten”. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de implementatie van het anti-pestbeleid;
  5. er is voor zowel de leerlingen als voor het personeel een vertrouwenspersoon aangewezen.

Het Cornelius Haga Lyceum zal door middel van tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en docenten het veilige pedagogische klimaat monitoren.

Om een veilig pedagogische klimaat te optimaliseren biedt onze school trainingen en begeleiding aan voor leerlingen, ouders en docenten, onder andere op het gebied van weerbaarheid, sociale vaardigheden, pesten en de aanpak ervan.

Fysieke veiligheid

De inrichting van het schoolgebouw en de directe omgeving is een belangrijke factor voor de fysieke veiligheid. De school is op dit moment in samenwerking met de gemeente Amsterdam bezig om het schoolgebouw en omgeving zo goed als mogelijk in te richten om de veiligheid te kunnen waarborgen. Hiervoor zijn vanwege de aangewezen locatie enkele aanpassingen gedaan zoals onder andere de geplaatste hekken, voetbalkooi, rijbaanversmalling en de oversteekplaats bij de bushalte.


Ouder- en kindadviseur

Er is dit schooljaar geen ouder- en kindadviseur vanuit de gemeente Amsterdam aanwezig op school. Als er blijkt dat er externe zorg nodig is, dan wordt er door onze zorgcoördinator doorverwezen naar het wijkteam. Ook is het mogelijk dat er doorverwezen wordt naar de huisarts/schoolarts. Dit betekent dat hetzelfde zorg beschikbaar is op onze school, alleen via een andere route.


Schoolagent (de heer Paul de Winter)

De school is gekoppeld aan een schoolagent dhr. Paul de Winter. Hij heeft regelmatig contact met de zorgcoördinator en kan incidenteel ingeroepen worden bij het Zorgadviesteam (ZAT).


Onze school heeft een schoolveiligheidsplan waarin alle relevante aspecten en protocollen, zoals genoemd in het schoolplan, zijn opgenomen. Zes personeelsleden zijn in december 2017 opgeleid als bedrijfshulpverlener en mevr. Emine Saglam is als veiligheidscoördinator aangesteld.

Praktikon

Het Cornelius Haga Lyceum heeft zich aangesloten bij Praktikon. De school is inmiddels in het bezit van een meldcode en onze eerste veiligheidsmonitor is in april 2018 afgenomen. Het Praktikon is een veiligheidsmonitor, zoals vermeld staat op de website van het Praktikon:

“Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) wettelijk verplicht werk te maken van sociale veiligheid voor leerlingen op school. Controle hierop vindt plaats door de onderwijsinspectie. De inspectie kijkt of scholen de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren en of de school, indien nodig, maatregelen neemt tot verbetering. Deze monitoring moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moet het een representatief en actueel beeld van de school geven. Daarbij is het van belang dat de school een valide en betrouwbaar instrument gebruikt, dat gestandaardiseerd is.

Met de afname van deze veiligheidsmonitor voldoet het Cornelius Haga Lyceum aan deze eis. In schooljaar 2017-2018 waren er géén kosten verbonden aan deelname voor de school, omdat er een landelijke afname was in opdracht van het ministerie van OCW. De vereiste gegevens voor de inspectie worden, na goedkeuring van de schoolleiding, aan het einde van het schooljaar automatisch door het Praktikon aangeleverd aan de inspectie. Onze school zal ook in de komende jaren gebruik maken van Praktikon.

 


Schoolveiligheidsplan 2021-2022