Voorwoord

Voor u ligt het schoolplan van het nieuwe Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. In dit plan wordt richting gegeven aan het beleid van de school. Het plan is leidend bij de inrichting van het onderwijs en functioneert gedurende het jaar meermaals als referentiepunt tijdens belangrijke beslissingen en bij reflecties op de gang van zaken. Zo houdt het plan het team van het Cornelius Haga Lyceum scherp in diens streven naar blijvend succes.

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en ieder jaar verder te bevorderen wordt het schoolplan jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgewerkt, maar de gedachte achter het onderwijs blijft hetzelfde. Op het Cornelius Haga Lyceum verzorgen wij kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs in een veilige leef- en leeromgeving met als doel gemotiveerde leerlingen voor te bereiden om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij met behoud van de eigen identiteit. Geïnspireerd door de islam leiden wij jongeren op om de Nederlandse samenleving van nut te zijn door ze te laten uitblinken in hun kwaliteiten en zich, net als Cornelius Haga dat ooit deed, zowel in buitenland als in binnenland verdienstelijk te maken voor het ‘vaderland’ Nederland.

Voorafgaand aan de oprichting van het Cornelius Haga Lyceum heeft er een strijd gewoed die gelijkenissen heeft met de Schoolstrijd van 1917 (bekostiging bijzondere scholen). Het Cornelius Haga Lyceum is sinds de oprichting in 2011 gedemoniseerd door de gemeente Amsterdam, het ministerie van OCW, andere door de Staat gesubsidieerde tegenstanders en zogenaamde deradicaliseringsadviseurs. Al sinds het begin heeft dit voornoemde ‘samenwerkingsverband’ in onderwijsland het onafhankelijke bestuur van het Cornelius Haga Lyceum met alle macht en middelen buiten de wet om zes jaar lang geblokkeerd.

Daarvoor heeft dit ‘samenwerkingsverband’, bestaande uit bestuurlijke en maatschappelijke actoren, telkens verschillende drogredenen, onwaarheden en non-argumenten naar de samenleving en verscheidene diensten van de Staat gepropageerd. Ondanks dat de Rechtbank Amsterdam en de Raad van State keer op keer de stichting weliswaar moeizaam in het gelijk stelde, bleef de propaganda tegen de komst van een onafhankelijke school zonder overheidsbemoeienis in de richting en inrichting van het onderwijs doorwerken.

Dit ‘samenwerkingsverband’ heeft daarmee bereikt dat de eer en goede naam van de rechtspersoon en bestuursleden publiekelijk is aangetast. Een eerdere start van de school is daarmee ernstig gefrustreerd, maar het is extra zwaarwegend dat er ondanks een grondwettelijke bescherming voor de vrijheid van het onderwijs meerdere generaties islamitische kinderen geen onderwijs hebben kunnen genieten van de door hen gewenste denominatie, omdat de overheid per se invloed wilde binnen het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum. Uit verschillende lagen van deze bestuurlijke en maatschappelijke actoren is er structureel onjuiste en negatieve berichtgevingen verspreid, waardoor getracht werd ouders, leerlingen en voorstanders te demotiveren om een islamitische school in oprichting te ondersteunen. Islamitische organisaties zijn zelfs benaderd door hooggeplaatste ambtenaren om te ageren tegen dit initiatief, zonder dat daar geldige en wettelijke gronden voor bestonden. Het is betreurenswaardig dat overkoepelende organisaties en contactorganen zich op een dergelijke wijze hebben laten positioneren zoals de Joodsche Raad dat heeft gedaan in de periode van februari 1941 tot september 1943.

In werkelijkheid ging het de tegenstanders niet om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, maar om het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum over te laten nemen door personen die werden aangewezen door ambtenaren van de overheid. Zo trachtten zij de richting en inrichting van het onderwijs van een bijzondere onderwijsinstelling te bepalen. Het bestuur heeft die eis van hooggeplaatste ambtenaren van zowel de gemeente Amsterdam als het ministerie niet aanvaard, omdat het een inbreuk vormt op de fundamentele grondrechten en vrijheden. Uiteindelijk heeft dit onrechtmatig handelen door de overheid geleid tot meer dan 28 juridische procedures.

Zowel de gemeente Amsterdam als het ministerie hebben verschillende moeizaam tot stand gekomen uitspraken van de rechterlijke macht genegeerd, waardoor het onderwijs zes jaar lang geen aanvang heeft kunnen nemen.

Na de zitting van 20 mei 2015 over de huisvestingsprocedure voor de start per 1 augustus 2015 heeft de Raad van State niet na zes weken maar na 22 weken op 21 oktober 2015 uitspraak gedaan en bepaald dat er op 1 augustus 2017 huisvesting beschikbaar gesteld moest worden. De start per 1 augustus 2015, maar zelfs ook de start per 1 augustus 2016, werd door de Raad van State zonder rechtsgronden overgeslagen.

Uiteindelijk heeft het Cornelius Haga Lyceum pas op 14 augustus 2017 de sleutels gekregen van een tijdelijke huisvesting aan de rand van de stad op een industrieterrein buiten de bebouwde kom waar een schoolgebouw volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan.

De Raad van State heeft in januari 2017 door een procedure tegen Tjalling Koopmans nieuwe jurisprudentie gecreëerd waarin de bekostigingsvergunningen voor VO-scholen na zes jaar niet meer geldig zijn als deze ongebruikt verstrijken. Daarmee zou ook de huisvestingsverplichting voor de gemeente Amsterdam komen te vervallen. Het Cornelius Haga Lyceum is op deze wijze gemanoeuvreerd in een vrijwel onmogelijke opgave. Zo zou het recht op bekostiging verstrijken, omdat er nimmer vanaf 14 augustus 2017 -datum sleuteloverdracht gebouw- zou kunnen worden gestart met het schooljaar, teneinde per 5 september 2017 te kunnen starten met het geven van onderwijs.

Het bestuur heeft tevergeefs verschillende onderwijsdeskundigen en schoolleiders benaderd om de enige islamitische middelbare school in Nederland na zoveel onrecht alsnog op te richten. Géén van hen kon de start in 22 dagen per 5 september 2017 bewerkstelligen.

Het bestuur heeft meerdere pogingen gedaan om net zoals andere schoolbesturen een redelijke aanlooptermijn gegund te krijgen. De tegenstanders van onafhankelijk islamitisch onderwijs hadden hautain verwacht dat een school met 20% van de op het laatste moment ontvangen subsidie nimmer in 22 dagen opgericht kon worden door een ogenschijnlijk moegestreden bestuur.

Het Cornelius Haga Lyceum is zonder aan de leiband te lopen alsnog gestart, elhamdoellillah
(alle lof zij Allah, de Heer van de Werelden). Het Cornelius Haga Lyceum heeft een volledig bevoegd team met merendeels ervaren docenten die in de eerste graad opgeleid zijn. Het Cornelius Haga Lyceum is gestart met klassen waarin een maximum van twintig leerlingen onderwijs krijgen. Het team van Cornelius Haga Lyceum heeft voldoende kennis van burgerschap en heeft zich staande kunnen houden in een vijandig klimaat waarin de media zich manifesteert gelijk als de “Reichsleiter für Propaganda”, mede waardoor de overheid structureel anti-islammaatregelen implementeert om het minderheden onmogelijk te maken hun grondrechten uit te oefenen.

Het Cornelius Haga Lyceum is een feit.

Soner Atasoy

Amsterdam, zondag 24 december 2017

De verdere inhoud van het Schoolplan ligt ter inzage op school.

Schoolplan 2017-2021 PDF-versie