Aangepaste overgangsnormen schooljaar 2019-2020

a.karicAlgemeen nieuws

As salamoe aleikoem,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Hieronder worden achtereenvolgend de volgende zaken behandeld.

    1. Overgangsnormen mavo 1, havo 1, havo 2, vwo 1 en vwo 2
    2. Overgangsnormen mavo 2
    3. Overgangsnormen havo 3 en vwo 3
    4. Overgangsnormen examenklas: 3 mavo
    5. De second opinion
Onderbouw

Het dagelijks bestuur van het Cornelius Haga Lyceum heeft zich verdiept in de uiteenlopende manieren waarop andere scholen in het land met deze uitdaging zijn omgegaan. De door verschillende scholen en media geopperde voor- en nadelen zijn daarbij in overweging genomen, alsmede de kanttekeningen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij verschillende keuzes zijn geplaatst. Ook is er goed gekeken naar het door de medezeggenschapsraad geopperde voorstel over een zogeheten ‘stoplichtmodel’ en is er geluisterd naar de manier waarop enkele andere leraren graag invulling zouden geven aan de overgangsnormen in deze coronacrisis. Op basis daarvan heeft het dagelijks bestuur besloten om de volgende overgangsnormen te hanteren voor het schooljaar 2019-2020.

De belangrijke rol van de mentor

In het hieronder volgende overgangsproces verwacht de schoolleiding van iedere mentor/coach dat hij of zij deze procedure netjes en zorgvuldig afhandelt en dat zowel ouders als leerlingen persoonlijk worden begeleid in dit proces; zowel in geval van overgang als in geval van zittenblijven/afstromen. In uitzonderlijke gevallen neemt de zorgcoördinator (een deel van) die taken over.

Uitzondering op de afstroomregel

Normaal gesproken is het op het Cornelius Haga Lyceum niet toegestaan om in de onderbouw te blijven zitten. Leerlingen die niet over kunnen naar het volgende leerjaar stromen dan af, wat voor mavoleerlingen betekent dat ze de school moeten verlaten. Dit jaar wordt er een uitzondering gemaakt op die regel. Dat zal betekenen dat leerlingen, indien ze écht niet over mogen gaan, ervoor kunnen kiezen om af te stromen naar een lager niveau om zo over te gaan naar het volgende leerjaar, of om te blijven zitten in het huidige leerjaar zonder af te hoeven stromen naar een lager niveau. Die keuze maakt de mentor conform de hieronder beschreven tijdelijke normen en in nauwe samenspraak met de ouders/verzorgers en de leerling.

1. Overgangsnormen mavo 1, havo 1, havo 2, vwo 1 en vwo 2

Besluit: Groen licht, tenzij de leerling een problematisch geval is Voor deze leerjaren is de basis dat iedere leerling automatisch over gaat naar het volgende leerjaar. Dat geldt dus ook voor de leerlingen die het volgens hun huidige rapporten (net) niet zouden redden.

Indien de mentor een leerling een problematisch geval acht, kan deze drie dingen doen:
1. De mentor kan de leerling alsnog over laten gaan als hij/zij er vertrouwen in heeft dat de leerling het aankan en/of met meer tijd en mogelijkheden voldoende cijfers had kunnen ophalen om toch over te gaan;
2. De mentor kan een stevig gesprek aangaan met ouders en leerling waarin hij/zij de huidige schoolsituatie bespreekt. In dat gesprek kan aan de ouders/verzorgers en de leerling worden voorgelegd om er zelf voor te kiezen om af te stromen of om te blijven zitten. Ook optie 1 kan daarin worden besproken;
3. De mentor kan de leerling over laten gaan met duidelijke afspraken voor volgend jaar. Bij een dergelijke voorwaardelijke overgang moet de leerling zich dan volgend jaar bewijzen, wil hij of zij niet in het midden van het jaar alsnog worden teruggeplaatst naar een lager niveau of leerjaar.

Indien de leerling een zeer problematisch uitzonderingsgeval is en de mentor bovenstaande opties niet verantwoordelijk acht, kan hij/zij contact opnemen met de dagelijks bestuurder om de zaak voor te leggen zodat er kan worden gekozen voor een verplichte afstroom of voor verplicht blijven zitten.

Een leerling is een zeer problematisch geval als hij of zij:
– Voor méér dan drie vakken een onvoldoende staat;
– Voor meer dan twee kernvakken een onvoldoende staat;
– Voor een vak een 3 of lager staat;
– Een slechte werkhouding heeft vertoond in het afgelopen jaar en deze niet aan het verbeteren was;
– Slecht gedrag vertoont en dit niet aan het verbeteren was.

2. Overgangsnormen mavo 2

Besluit: Groen licht, tenzij de leerling een problematisch geval is Hierbij geldt al het bovenstaande zoals omschreven bij de overgangsnormen voor mavo 1, havo 1, havo 2, vwo 1 en vwo 2. Als toevoeging geldt hier wel dat de mentor extra alert moet zijn op, en de leerlingen en hun ouders extra moet begeleiden in de toekomstige profielkeuzes voor het examenjaar (3 mavo). Dat houdt in dat de mentor goed in overweging moet nemen of slechte cijfers voor bepaalde vakken kunnen indiceren dat leerlingen in een verwant profiel wellicht slecht zullen blijven scoren. Zo zou de mentor een stevig gesprek kunnen voeren met een leerling die een 3 staat voor biologie, maar toch de zorg in wilt. Als de mentor genoeg redenen heeft om een dergelijke keuze toch voor zichzelf te verantwoorden, mag hij/zij alsnog besluiten de leerling dat profiel te laten kiezen.

3. Overgangsnormen havo 3 en vwo 3

Ook hierbij gelden dezelfde overgangsnormen als hierboven. Bij de overgang en het kiezen van profielen ligt echter wel een extra verantwoordelijkheid bij de mentoren. Zij moeten samen met de leerlingen, ouders/verzorgers én het clusterhoofd Bèta een weloverwogen inschatting maken of de leerling (in geval van twijfel door lage cijfers) de profielen N&G of N&T, of het vak wiskunde B mogen kiezen. Hoewel coulance in de overgang mogelijk is, dient dit besluit wel zorgvuldig te worden genomen. De mentor gaat in de basis uit van het advies van het clusterhoofd en voor wiskunde B van die van meester Kouriane.

4. Overgangsnormen examenklas: 3 mavo

Hoewel de mentor de leerlingen gedurende het jaar coacht, wordt de specifieke overgang van leerlingen van 3 mavo grotendeels bepaald door de examencoördinator, in dit geval de heer Anouz.

Leerlingen die goed scoren gaan uiteraard gewoon over naar 4 mavo. Voor leerlingen die (net) te veel onvoldoendes hebben geldt in de regel dat de school zo coulant mogelijk omgaat met de overgang van leerlingen naar 4 mavo. Die overgang wordt bepaald door de examencoördinator, in dit geval de heer Anouz. Hij beoordeelt per geval of de leerling in kwestie het aankomende jaar zal redden en/of overgang dus wijsheid is of niet. Bij die beslissing kunnen werkhouding en gedrag (indien de leerling dit niet al duidelijk aan het verbeteren was) een rol spelen. Hierbij zal de examencoördinator, met inachtneming van de input van de mentor, per leerling een gemotiveerd verslag moeten schrijven en ter accordering worden ingeleverd bij het dagelijks bestuur.

De coulanceregeling in de bovengenoemde alinea geldt niet voor de leerlingen die het afgelopen jaar onder voorwaarden zijn overgegaan naar de huidige 3 mavo. Hoewel daarbij niet al te strikt wordt gekeken naar gemaakte afspraken over (on)voldoendes, betekent een slecht rapport automatisch dat de leerling moet blijven zitten of moet afstromen. De afhandeling geschied door de zorgcoördinator.

De beslissing van de examencoördinator is in principe bindend, maar wordt, omdat het hier om examenklassen gaat, wel gecontroleerd door de dagelijks bestuurder. Indien nodig kan deze anders beslissen. Ook de mogelijkheid voor een second opinion zoals hierboven omschreven, is bij de leerlingen van 3 mavo van toepassing. Ook hierbij geldt echter dat de dagelijks bestuurder de argumentatie van de examencoördinator sterk in overweging zal nemen.

5. De second opinion

Indien er onenigheid is over de uitkomst van het overleg, is het voor ouders/verzorgers en leerlingen mogelijk om een second opinion aan te vragen bij de dagelijks bestuurder of bij de door de dagelijks bestuurder aangewezen vertegenwoordiger. Dit moet expliciet ook worden aangegeven. Op die manier kan er opnieuw worden overlegd en bestaat er een mogelijkheid om tot een meer bevredigende oplossing te komen voor de ouders/verzorgers en de leerling. Zo’n second opinion garandeert dit echter niet. Ook daarbij neemt de dagelijks bestuurder (of diens vertegenwoordiger) nog steeds de mening van de mentor en de zorgcoördinator in overweging.

Met vriendelijke groet,

K. Camdere
Dagelijks bestuur