Aannamebeleid

Het Cornelius Haga Lyceum is een mavo-, havo- en vwo-school. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk leerlingen toe te laten die voldoen aan de plaatsingscriteria. Het gebouw biedt plaats aan zeker tweehonderd leerlingen. Onze leerlingen zijn op dit moment afkomstig uit Amsterdam en omstreken en hebben allemaal een islamitische achtergrond. Onze school staat open voor alle leerlingen die de uitgangspunten van de school kunnen onderschrijven. De school bevindt zich in het eerste jaar van haar bestaan en is gestart met alleen eerste klassen. Komende jaren zal de school zich met Gods Wil naar verwachting uitbreiden met telkens een jaarlaag erbij.

Overdracht van informatie toeleverende Basisschool

Het Cornelius Haga Lyceum heeft zich aangemeld bij het Elektronisch Loket Kernprocedure & Keuzegids Amsterdam. Dit loket ondersteunt de uitwisseling van informatie tussen scholen over leerlingen die overstappen van de ene naar de andere school. Het gaat hierbij om wisselingen tussen primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (kernprocedure 1). Dit loket is ontwikkeld door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam in samenwerking met de scholen. Onze school is aangemeld bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen dat ondersteuning biedt bij het organiseren van passend onderwijs voor iedere leerling.

Intakeprocedure instroom eerste jaar

Om tot het Cornelius Haga Lyceum toegelaten te worden is een mavo-, havo- of vwo-schooladvies vereist. Vanwege de late beschikbaarheid van het schoolgebouw voor het schooljaar 2017-2018 en de late beschikbaarstelling van de onderwijsgelden is in dat schooljaar de werving van leerlingen niet volgens een procedureel beleid verlopen. Dit is geheel buiten de wil van onze school en rekenen wij de gemeente Amsterdam dan ook aan. In het vervolg werken wij volgens de vastgestelde procedure.

Er wordt bij de intake gevraagd naar speciale zorgbehoeften. De school brengt eerst de huidige vraag naar speciale faciliteiten in kaart en komt daarna tot een persoonlijk plan van aanpak.

Plaatsing in klas 1 is afhankelijk van het advies van de basisschool. Plaatsing in hogere klassen hangt af van de beschikbaarheid. Ook de gegevens over de te plaatsen leerling van de toeleverende middelbare school bepalen de aanname. Binnen de brugperiode is doorstromen naar een ander niveau mogelijk.

Iedere aangemelde leerling krijgt een gesprek met onze schoolleider en zorgcoördinator. De ouders/verzorgers dienen hierbij aanwezig te zijn.

Intakeprocedure

Na de inschrijving komt het leerlingendossier terecht in het Elektronisch Loket Kernprocedure en Keuzegids (ELKK). Dat zorgt ervoor dat de informatie van de ene school naar de andere overgebracht wordt. Mocht er na het bestuderen van het dossier blijken dat het onmogelijk is om de leerling te plaatsen binnen onze school, dan wordt er samen met de ouders gekeken naar een andere school.

Intakeprocedure voor leerlingen met aanvullende ondersteuningsbehoeften

Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften volgen in eerste instantie de algemene route met betrekking tot de aanmelding. Nadat wij in het bezit zijn van het dossier worden ouders en/of begeleiders uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarin wordt vastgelegd wat de zorgbehoeften van de leerling zijn. Ook wordt er gezamenlijk gekeken naar wat er binnen de school geboden kan worden om de participatie en ontwikkeling van de leerling zo optimaal als mogelijk te laten verlopen.

Het Cornelius Haga Lyceum is aangesloten bij het samenwerkingsverband en ELKK van de gemeente Amsterdam. De dossiers van de leerlingen worden door de basisscholen aangeleverd in dit elektronisch systeem, waar wij de dossiers weer uit kunnen halen na de matching. en er wordt meegedaan aan de warme overdracht bij zorgleerlingen.

Zo wordt er samen  voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, bij aanvang van het schooljaar een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Bij het opstellen van het OPP wordt het medische protocol in acht genomen. Hierin worden de ondersteuningsbehoeften en doelen opgenomen van de leerlingen.

De ondersteuningsbehoeften en doelen worden in dit plan samen met de mentor, ouders/verzorgers en zorgcoördinator geformuleerd en geëvalueerd. Als er een akkoord is, wordt dit OPP door alle betrokkenen ondertekend. Het is van belang om hierbij te vermelden dat het bevoegd gezag een ontwikkelingsperspectief moet vaststellen binnen 6 weken na inschrijving van de leerling.

In het gebouw bevindt zich een invalidentoilet. Er is geen lift aanwezig, maar het plaatsen van een traplift behoort tot de mogelijkheden.
Op het Reinaert is wel een lift aanwezig alsook een invalidentoilet