Bezoek Inspectie van het Onderwijs schooljaar 2017-2018

Het algemeen bestuur heeft vanaf 2016 intensief contact onderhouden met de onderwijsinspectie. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het vertrouwen in een onafhankelijke onderwijsinspectie was geschaad. Hieronder is een belangrijke deel van de communicatie te lezen met de onderwijsinspectie vanaf de daadwerkelijke start van het onderwijs in september 2017.

De controle van de onderwijsinspectie bij een nieuwe school vindt zijn grondslag in artikel 11a WOT. Eén maand na aanvang van de bekostiging wordt dat verder uitgebreid tot artikel 11b WOT.

De onderwijsinspectie heeft op 28 september 2017 (referentie 5121357-42752) haar uitkomsten van deze risicoanalyse als volgt kenbaar gemaakt:

Op basis van het gesprek en de documenten hebben wij, conform artikel 11, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het onderwijstoezicht, een risicoanalyse opgesteld die betrekking heeft op de naleving van wettelijke voorschriften en de voor nu relevante onderdelen van ons onderzoekskader. Wij zijn nagegaan of er risico’s zijn die per direct aanleiding geven tot nader onderzoek. Dit is niet het geval ”.

en

Wel hebben wij op onderdelen tekortkomingen vastgesteld in de naleving van wet- en regelgeving en heeft de risicoanalyse bij ons tot enkele vragen geleid. Ook is de risicoanalyse aanleiding voor enkele aanbevelingen”.

Het algemeen bestuur heeft na weerlegging van de grondslag van enkele tekortkomingen op 24 december 2017 grotendeels voldaan aan de wettelijke herstelopdrachten en aanbevelingen van de onderwijsinspectie. Ook is er uitgebreid antwoord gegeven op vragen van de onderwijsinspectie.

De school voldoet aan de minimale eisen voor een startende onderwijsinstelling en de gegevens met betrekking tot lid a, b en c uit artikel 11b van de WOT.  De onderwijsinspectie concludeert op 25 januari 2018 (ref. 5170452) als volgt:

Op grond van de door u op 24 december 2017 geleverde informatie, alsook de kwaliteit daarvan en tijdige aanlevering, stel ik vast dat uw bestuur grotendeels heeft voldaan aan de herstelopdracht en dat de inspectie daarom voor nu geen aanleiding ziet tot financiële sancties of een inspectie onderzoek op korte termijn …”

en

Tot slot rest mij u veel succes te wensen met uw bestuur en school.