Het Cornelius Haga Lyceum heeft een eindverantwoordelijke schoolleiding. De schoolleider wordt ondersteund door zijn staf welke bestaat uit: De directiesecretaresse (tevens ook verantwoordelijk voor de administratie), zorgcoördinator, beleidsmedewerker en leerlingbegeleider.

Onze school heeft een platte structuur. De overhead en het management worden zo klein mogelijk gehouden, het onderwijzend personeel heeft hierin geen taken. Dat betekent ook dat er met zo min mogelijk externen wordt gewerkt. Er zijn korte lijnen tussen de leiding en de uitvoerende kern (docenten). Er wordt op toegezien dat de onderwijsgelden zo maximaal mogelijk bij de uitvoerende kern en daarmee dus bij de leerling terecht komen. De eerste taak van de docenten moet vooral zijn: lesgeven.

Het onderwijs is opgedeeld in clusters met voor elke cluster een voorzitter. De rol van clustervoorzitter kan door de docenten onderling aan elkaar worden toegekend. Ieder cluster bestaat uit verschillende aan elkaar verwante secties die een door de schoolleiding aangewezen sectiehoofd hebben.

Om er zorg voor te dragen dat de onderwijskwaliteit, ook bij sterk uiteenlopende onderwijsstijlen (tussen docenten), optimaal wordt gewaarborgd en voldoende met elkaar samenhangt komen docenten regelmatig bijeen (minimaal één keer per periode) binnen de verschillende secties en binnen de zogeheten clusters.

In die overlegbijeenkomsten evalueren de vakdocenten de lessen en sparren ze continu over nieuwere manieren om het onderwijs in hun vakgebied nóg beter te verzorgen. Zo wordt getracht het onderwijs op het Cornelius Haga Lyceum goed integraal te laten zijn. Deze bijeenkomsten worden naast de reguliere vergaderingen ingepland.

Cluster Alfa:

Sectie Nederlands:
mevr. B. Fokkens
mevr. M. Hamid
mevr. Y. Schoo
mevr. K. Zoubair (tevens Teamleider)
dhr. A. Qadiri
dhr. Abdallaoui

Sectie Engels:
mevr. A. Curic
dhr. A. Nobari
dhr. H. Makhloufi
dhr. M. Abdelghani
dhr. M. Özcan
dhr. S. Badaou

Sectie Frans:
mevr. N. Hassouni
mevr. S. Waryachi
dhr. E. Fadli

Sectie Arabisch:
mevr. T. Boukarfada
dhr. A. Badich
dhr. F. Issaoui

Cluster: Bèta        

Sectie wiskunde:
mevr. O. el Kadi
dhr. D. van Wees
dhr. A. el Zarow
dhr. F. Boudra
dhr. R. Toepoel
dhr. Y. Cakici
dhr. E.H. Kouriane (tevens onderwijscoördinator)

Sectie natuurkunde:
dhr. A. Gomperts
dhr. A. Nnafie

Sectie scheikunde:
dhr. G. Westerbaan
dhr. M. Zarioh (NASK)
mevr. E. ibn Abderahim (tevens onderwijscoördinator)

Sectie biologie:
mevr. S. Cansever
mevr. H. Agzenay
mevr. A. de boer

Sectie mens en natuur:

Cluster: Gamma

Sectie geschiedenis:
dhr. K. el Mouhidi
dhr. S. Yildirim
dhr. K. Tekin

Sectie aardrijkskunde:
mevr. D. Demirtas
dhr. S. Jaggoe
dhr. J. al Shusha
dhr. A. Kasmi

Sectie economie:
mevr. M. Lazrak
mevr. Z. Moujahid

Sectie maatschappijleer:
mevr. C. Tawfik

Cluster: Lichamelijke opvoeding 

Sectie gym:
mevr. A. de Boer
dhr. I. Houna

Cluster: Cultuur

Sectie kunst:
mevr. J. Schonk
dhr. I. Shabani

Sectie drama:
dhr. B. Voermans

Identiteit

Sectie Islam:
dhr. S. Benshrir
dhr. Y. Eilering

Informatica:

dhr. M. Chennouf

Directie:

dhr. B. van Gool
dhr. K. Çamdere

OOP:

Conciërges: dhr. M. Akrenjou en dhr. M. Ezzahti
Receptie: mevr. S. Beumer en mevr. J. Hallaoui
TOA: dhr. A. Faber
Veiligheid/antipest coördinator: dhr. A. Loukili
ICT: dhr. A. Karić (tevens teamleider OOP)

Zorg:

dhr. H. van der Wal

De cluster- en sectiehoofden ontwikkelen en vernieuwen het onderwijscurriculum en werken deze uit in vakwerkplannen. Ook denken ze voortdurend na over nieuwe manieren ter verbetering van de lessen en bestendigen zij hetgeen dat is bereikt. Zij coördineren vak overstijgende activiteiten stemmen deze af met de clusters en secties binnen de school.

De verantwoording voor de kwaliteit van het onderwijs en van het begeleidingsproces van de clusters/secties wordt gedragen door de schoolleiding en haar staf. Zij hebben tevens een borgende rol ook ten aanzien van het signaleren en afstemmen van de zorgbehoeften van docenten.

Cluster-overstijgende dossiers, beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken, communicatie tussen ouder/verzorgers, leerlingen en functionarissen binnen en buiten de school zijn taken van de schoolleiding en haar staf. Docenten worden hier niet mee belast.