Het Cornelius Haga Lyceum heeft een eindverantwoordelijke schoolleiding. De schoolleider wordt ondersteund door zijn staf welke bestaat uit: De directiesecretaresse (tevens ook verantwoordelijk voor de administratie), zorgcoördinator (R. Gulgun), beleidsmedewerker en leerlingbegeleider (H. Benali).

Onze school heeft een platte structuur. De overhead en het management worden zo klein mogelijk gehouden, het onderwijzend personeel heeft hierin geen taken. Dat betekent ook dat er met zo min mogelijk externen wordt gewerkt. Er zijn korte lijnen tussen de leiding en de uitvoerende kern (docenten). Er wordt op toegezien dat de onderwijsgelden zo maximaal mogelijk bij de uitvoerende kern en daarmee dus bij de leerling terecht komen. De eerste taak van de docenten moet vooral zijn: lesgeven.

Het onderwijs is opgedeeld in clusters met voor elke cluster een voorzitter. De rol van clustervoorzitter kan door de docenten onderling aan elkaar worden toegekend. Ieder cluster bestaat uit verschillende aan elkaar verwante secties die een door de schoolleiding aangewezen sectiehoofd hebben.

Om er zorg voor te dragen dat de onderwijskwaliteit, ook bij sterk uiteenlopende onderwijsstijlen (tussen docenten), optimaal wordt gewaarborgd en voldoende met elkaar samenhangt komen docenten regelmatig bijeen (minimaal één keer per periode) binnen de verschillende secties en binnen de zogeheten clusters.

In die overlegbijeenkomsten evalueren de vakdocenten de lessen en sparren ze continu over nieuwere manieren om het onderwijs in hun vakgebied nóg beter te verzorgen. Zo wordt getracht het onderwijs op het Cornelius Haga Lyceum goed integraal te laten zijn. Deze bijeenkomsten worden naast de reguliere vergaderingen ingepland.

Cluster Alfa:

Sectie Nederlands
Sectie Engels
Sectie Frans
Sectie Arabisch

Cluster: Bèta        

Sectie wiskunde
Sectie natuurkunde
Sectie scheikunde
Sectie biologie
Sectie mens en natuur

Cluster: Gamma

Sectie geschiedenis
Sectie aardrijkskunde
Sectie economie
Sectie maatschappijleer

Cluster: Lichamelijke opvoeding 

Sectie gym

Cluster: Cultuur

Sectie kunst
Sectie drama

Identiteit

Sectie Islam
Sectie Koran

De cluster- en sectiehoofden ontwikkelen en vernieuwen het onderwijscurriculum en werken deze uit in vakwerkplannen. Ook denken ze voortdurend na over nieuwe manieren ter verbetering van de lessen en bestendigen zij hetgeen dat is bereikt. Zij coördineren vak overstijgende activiteiten stemmen deze af met de clusters en secties binnen de school.

De verantwoording voor de kwaliteit van het onderwijs en van het begeleidingsproces van de clusters/secties wordt gedragen door de schoolleiding en haar staf. Zij hebben tevens een borgende rol ook ten aanzien van het signaleren en afstemmen van de zorgbehoeften van docenten.

Cluster-overstijgende dossiers, beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken, communicatie tussen ouder/verzorgers, leerlingen en functionarissen binnen en buiten de school zijn taken van de schoolleiding en haar staf. Docenten worden hier niet mee belast.