Het Cornelius Haga Lyceum kent een breed scala aan vakken en activiteiten. Deze verbredende activiteiten, extra vakken en uren spelen een belangrijke rol bij de vorming van leerlingen tot wereldburgers. Deze vakken behoren tot het extra curriculum en houden verband met de grondslag van de school. Het gaat daarbij om godsdienstlessen, economie, natuurkunde, Arabisch en verbredende projecten aangaande belangrijke onderwerpen als milieu, veiligheid en burgerschap.

Hieronder volgt een weergave van de reguliere persoonsvorming van onze leerlingen die geen extra ondersteuningsbehoeften hebben of waarvan niet per definitie sprake is van leerachterstand.


Verbredende activiteiten

Vanaf het eerste jaar worden er verbredende activiteiten aangeboden die de leerlingen voorbereiden op hun plek in de maatschappij en om het multidisciplinaire onderwijs te stimuleren. Op onze school krijgen de leerlingen in het eerste jaar al inleidende vakken die normaal gesproken pas in latere leerjaren worden aangeboden. Er zijn daarnaast ook persoonsvormende activiteiten ontwikkeld aangaande belangrijke maatschappelijke onderwerpen als milieu, veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap. De aard van deze projecten varieert van thema excursies tot het uitnodigen van externen. Deze activiteiten gaan gepaard met opdrachten waarin de leerlingen vooral zelf aan de slag gaan. Hieronder volgt een korte opsomming van de activiteiten in het eerste, tweede en derde leerjaar. De activiteiten voor de overige leerjaren moeten nog vorm krijgen en worden later toegevoegd.

Eerste leerjaar:

1. Generation Discover; mens en natuur, wiskunde
Jaarlijks educatieve manifestatie. Leerlingen kunnen hier op een speelse manier kennis maken met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie.

2. Omniversum en Panorama Mesdag; mens en maatschappij, ckv
De school bezoekt in het kader van CKV en mens en maatschappij themavoorstellingen in het Omniversum, Panorama Mesdag in Den Haag.

3.Muiderslot; mens en maatschappij
Thema geschiedenis leent zich bij uitstek voor een bezoek aan de vele kastelen en andere monumenten die ons land rijk is. Zo brengen we ook een bezoek aan het Muiderslot waar de leerlingen een rondleiding krijgen en zelfstandig diverse opdrachten moeten uitvoeren.

4. Paardrijden en boogschieten; lichamelijke opvoeding
Cornelius Haga Lyceum biedt diverse sportactiviteiten aan. Boogschieten en paardrijden zijn twee van de mooie sporten die we als school aanbieden. Vooral paardrijden heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Deze bijzondere activiteiten bestaan uit een meerdaagse cursus en worden afgesloten met een test en een certificaat. Onze verwachting is dat na deze ervaring een deel van onze kinderen lid zullen worden van deze verenigingen.

5. Ouderenzorg en verpleging Evean; mens en maatschappij, islam, Nederlands en ckv
Vanuit zorgcentrum Evean wordt een presentatie gegeven over het werk in de zorg. In overleg met het zorgcentrum wordt de mogelijkheid geboden voor leerlingen om een werkbezoek te brengen aan het zorgcentrum.

Tweede leerjaar:

1.Waterloo Memoriaal 1815; Mens en maatschappij, Engels en Frans
Aan de voet van de Leeuw van Waterloo is het ondergrondse Memoriaal 1815. Hier beleef je een van de meest bewogen tijden van de Europese geschiedenis, alsof je er zelf bij was. De kinderen worden begeleid door een soldaat van het leger van hun keuze. Hij laat zien welke mechanismen onverbiddelijk tot de strijd hebben geleid.

De leerlingen worden ondergedompeld in het hart van de strijd en leren van de speciale effecten die alle zintuigen prikkelen, een unicum in Europa! 1815 m² waar je wordt meegevoerd in een verhalend decor waarin de strijd wordt herbeleefd.

2. Rijksmuseum en Rembrandthuis; mens en maatschappij, Nederlands en ckv
Het Rijksmuseum in Amsterdam is een van de 16 rijksmusea in Nederland. De collectie biedt een overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis met onder andere werken van 17e-eeuwse Nederlandse meesters als Rembrandt, Vermeer en Hals. Het museum is sinds 1885 gevestigd in het Rijksmuseumgebouw, ontworpen door de Nederlandse architect P.J.H. Cuypers (De Vrije Encyclopedie).

3. Nederlands Openluchtmuseum Arnhem; mens en maatschappij, Nederlands en ckv
Het Nederlands Openluchtmuseum is een cultuurhistorisch museum in Arnhem.
Het bestaat uit een buitenmuseum en een binnen museum. Het museum geeft een beeld van het leven in Nederland door de eeuwen heen. Wonen, werken, recreatie en tradities van de Nederlanders worden aan de hand van veelal verplaatste originele gebouwen zoals diverse soorten molens, huizen, boerderijen, gebedshuizen en werkplaatsen in beeld gebracht (De Vrije Encyclopedie).

4. Bodyworld het menselijke lichaam; mens en natuur en islam
God heeft de mens geschapen in een prachtig, complex, veerkrachtig maar kwetsbaar lichaam.  Bodyworld heeft meer dan 200 anatomische preparaten van echte menselijke lichamen. Ze tonen onder andere de functie van organen en de complexiteit ervan.
Een wonderbaarlijke reis door de schepping!

Derde leerjaar

1. Museum aan de IJzer; Mens en Maatschappij en Nederlands
De 22 verdiepingen van de IJzertoren zijn ingericht als een museum over Oorlog, Vrede en Vlaamse ontvoogding. Het laat zien waar propaganda van beide partijen naar toe heeft geleid in het begin van de twintigste eeuw. Het maakt sinds 1998 deel uit van het Vredesmusea-netwerk van de Verenigde Naties. In de IJzertoren staat eveneens de gouden monstrans tentoongesteld, die aan de Belgische soldaten werd overhandigd door de Duitse soldaten op de dichtgevroren IJzer op kerstdag 1914, tijdens de kerstbestanden van de Eerste Wereldoorlog.

2. Veteranen bezoek Bronbeek; Mens en Maatschappij en Nederlands
Het aanleren van goed burgerschap is een kernactiviteit van de school. Wij brengen een werkbezoek aan het Veteranencentrum Bronbeek. Hier krijgen de leerlingen voorlichting en kunnen ze de verhalen van oorlogsveteranen uit de Tweede Wereldoorlog meekrijgen van veteranen uit recentere vredesmissies waar ons land een bijdrage aan heeft geleverd.

3. Bunkers en stellingen Tweede Wereldoorlog; mens en maatschappij en Nederlands
Vanaf 1942 bouwde de Duitse bezetter langs de kust van Europa de Atlantikwall. In de Scheveningse bos ligt één van de vele bunkers uit die linie. Het commandocentrum waar SS-Oberführer Erwin Tzschoppe de commando voerde over de verdediging van ‘Stützpunktgruppe Scheveningen’.

4. Bezoek aan Tweede Kamer der Staten-Generaal; mens en maatschappij en Nederlands
De Tweede Kamer der Staten-Generaal, vaak kortweg de Tweede Kamer genoemd, vormt samen met de Eerste Kamer de Staten-Generaal (het parlement) van Nederland. De Staten-Generaal zijn sinds 1814 de volksvertegenwoordiging voor Nederland.

De andere activiteiten voor de komende jaren worden nog verder bedacht en uitgewerkt.


Onderwijscultuur

Op het Cornelius Haga Lyceum wordt getracht een cultuur te vormen van orde, respect en waardering. De leerlingen moeten zich thuis en gewaardeerd kunnen voelen en een plaats kunnen geven aan hun identiteit. Verder wordt geprobeerd om hun nieuwsgierigheid te stimuleren en de ruimte te bieden aan de leerling om zichzelf te ontplooien.

Uiteraard is er ook ruimte voor ontspanning en wordt hiervoor een ruimte met speelvoorzieningen beschikbaar gesteld.


Duurzaamheid

Er wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo zal het afval in en rondom de school worden gescheiden en de leerlingen worden daar het belang van onderwezen. Bronwater (Earth) is kosteloos beschikbaar in de daarvoor bestemde waterkoelers. Tegelijkertijd wordt met het project Earth ontwikkelingshulp aangemoedigd en geïnvesteerd in duurzame drinkwaterprojecten. Ten slotte zal er daar waar nodig digitalisering toegepast worden en het gebruik van papier zoveel mogelijk geminimaliseerd worden.


Extra uren Nederlands en wiskunde

Het accent ligt nadrukkelijk op Nederlands en wiskunde en komt tot uitdrukking in een zwaarder opgezet curriculum waar veel geïnvesteerd is in ondersteuningsmethoden, hulpmiddelen en extra bijlessen door vakdocenten om op dit vlak te excelleren.

De Nederlandse taal als solide fundament moet de weg vrij maken voor de leerlingen om goed te presteren tijdens hun schoolcarrière. Ook wordt op onze school het vak drama onderwezen, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van hun debat-, interactie- en presentatietechnieken.

Naast de extra aandacht voor het vak Nederlands is er ook extra aandacht voor wiskunde en rekenen. Deze vakken zijn van belang om de leerlingen voor te bereiden op hun deelname aan de maatschappij en op een succesvolle studiecarrière. Daarom krijgen de leerlingen zes uren per week Nederlands en zes uren per week wiskunde en rekenvaardigheden onderwezen. Daarnaast zijn er ook drie bijlesuren per week voor leerlingen met een achterstand voor deze vakken.


Huiswerkbegeleiding

Leerlingen kunnen op school hun huiswerk maken, al dan niet in opdracht van de mentor in overleg met ouders/verzorgers. De leerlingen kunnen op donderdag het 9de en op vrijdag het 7de, 8ste en 9de uur in de studiezaal terecht. Vakdocenten zijn aanwezig om de vragen van leerlingen te beantwoorden en extra uitleg te geven. Op het schema in de studiezaal is te zien wanneer een docent aanwezig is.


Vrij lezen

Om het niveau van de Nederlandse taal te verbeteren is er één lesuur per week een vast onderdeel Vrij lezen ingeroosterd. Hiermee wordt getracht de woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven te verbeteren. Vrij-lezenprogramma’s die langer dan een jaar uitgevoerd worden leiden bijna altijd tot hogere resultaten. Het kind leert honderden nieuwe woorden per jaar.

Alle vakdocenten zijn geïnformeerd over het belang van lezen en onze school draagt dit uit. Ook leerlingen worden gemotiveerd om te gaan lezen o.a. door de inrichting van de klassen, aanwezigheid van boeken, studiezaal en deelname aan de Boekenweek.

De vakdocenten Nederlands en geschiedenis hebben een lijst opgesteld met jeugdliteratuur van honderden titels. De thema’s betreffen: oudheid, Middeleeuwen, 16de en 17de eeuw, VOC, ontdekkingsreizen, slavenhandel, 18de eeuw, 19de eeuw, 20ste eeuw, Eerste en Tweede Wereldoorlog, toekomst, spanning en avontuur/detectives, andere culturen, pesten en brugklasproblemen. De leesboeken staan in de studiezaal/mediatheek.


Godsdienstlessen

Op het Cornelius Haga Lyceum wordt aandacht besteed aan de religieuze identiteit door wekelijkse godsdienstlessen aan te bieden. De leerlingen krijgen belangrijke basiskennis van hun religie mee en leren hoe ze de islam kunnen toepassen in de praktijk. Ook voorzien de godsdienstlessen in antwoorden op vragen waar veel adolescenten in Nederland mee te maken krijgen. Tegelijkertijd geven de godsdienstlessen ook inzicht in andere religies in Nederland en wordt er met leerlingen de dialoog aangegaan over hoe in een harmonieuze maatschappij met verschillende denkbeelden om te gaan.


Arabisch

Op het Cornelius Haga Lyceum wordt extra aandacht geschonken aan de Arabische taal. De taal wordt als vak onderwezen, omdat deze belangrijk is om de islam beter te leren begrijpen. Ook biedt kennis van een rijke taal als het Arabisch veel perspectief voor de leerlingen. Het Arabisch functioneert ook vandaag nog als een soort lingua franca in tientallen landen. Het onderwijs in een extra vreemde taal -naast Engels en Frans- past daarom binnen onze kernwaarde van wereldburgerschap.